آگهي مناقصه دومرحله اي شماره 2/91 س

شركت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) در نظر دارد اقلام تبليغاتي خود را بر اساس شرايط، طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از طريق پيمانكار واجد شرايط در سطح كشور توزيع و در فروشگاههاي مختلف نصب نمايد.
داوطلبان شركت در مناقصه مي¬توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 24/5/91 در ساعت اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه پنجم، واحد 6 مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه مبلغ 000ر50 ريال (پنجاه هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 6/6/91 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 7/6/91 رأس ساعت 9 در طبقه سوم، برج همراه واقع در خيابان ونك تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 000ر000ر500 (پانصد ميليون ريال) مي¬باشد كه ميبايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه مشخص شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران
مي¬توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 81712510 و 81715029 تماس حاصل فرمايند.


اداره كل خريد
شركت ارتباطات سيار ايران
 

راهبر