آگهي تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره 4/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرويس، نگهداري، تعميرات و تامين لوازم مصرفي تاسيسات ساختمانهاي شماره 2 (خيام)، مشتركين ونك و برج همراه را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط كه داراي تائيديه صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حداقل رتبه 4 تاسيسات باشد واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 8/3/89 پس از واريز مبلغ 000ر50 ريال (پنجاه هزار ريال) به شماره حساب 09/18644644 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك و با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 18/3/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 19/3/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر50 (پنجاه ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر