آگهي تجديد مناقصه دو مرحله اي شماره 1ر92س

 

خريد دو دستگاه UPS
 
شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد نسبت به خريد 2 دستگاه UPS ماژولارپرتابل سيار KVA 400 و نصب ، راه اندازي آنها در مراكز موبايل شهيد بابايي و رمضاني بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از نمايندگي هاي اصلي اقدام نمايد . لذا داوطلبان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 5ر5ر92 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري وارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر200 ريال ( دويست هزار ريال ) به حساب شماره09ر18644644  بانك ملت شعبه ونك تك شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 17000927387295   در ساعات اداري به نشاني ميدان ونك ، خيابان ونك برج همراه طبقه سوم واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضا نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تاساعت 12 روز سه شنبه مورخ 15ر5ر92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاريخ 16ر5ر92 راس ساعت 30ر9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود .
ضمنآ مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر000ر1 ريال (يك ميليارد ريال ) ميباشد كه ميبايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقدآ به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است . مناقصه گران ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمايند.
 
 
 
                                                                                                                                                                                اداره كل خريد
   شركت ارتباطات سيار ايران
 

راهبر