آگهي تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره 2/92/س

                           

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد نسبت به خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور از نوع اتومات سیار و ثابت از نمایندگیهای اصلی جهت مراکز موبایل شهید بابایی ،توحید و رمضانی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری و نصب و راه اندازی نماید . لذا داوطلبان شركت درمناقصه مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 92,05,06با در دست داشتن معرفي نامه ورسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ دویست هزار ریال ) به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با( شناسه پرداخت 17000927372215) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 92.05.16 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاریخ 92.05.20 روز یکشنبه راس ساعت 9.30 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر000ر1ریال(یک میلیارد ریال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ويا چك بانكي تضميني ويا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمایند .
 
 
اداره كل خريد
شركت ارتباطات سيار ايران

راهبر