برندگان مسابقه سلفی و قرعه کشی های ستاره اول

اسامی برندگان قرعه کشی های ستاره اول:

  اسامي برندگان مرحله اول قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#

  اسامي برندگان مرحله دوم قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#

  اسامي برندگان مرحله سوم قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#

  اسامي برندگان مرحله چهارم قرعه کشی "یک دستگاه آیفون 6" کاربران سامانه *1#

  اسامي برندگان مرحله پنجم قرعه کشی "یک دستگاه آیپد مینی 3" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله ششم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله هفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله هشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله نهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله دهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله یازدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی "سکه طلا" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله سیزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله چهاردهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی "۱۴ کمک هزینه سفر به کربلا و نجف " کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله شانزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله هفدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله هجدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله نوزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#

 اسامی برنده مرحله بیستم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله بیست و یکم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله بیست و دوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله بیست و سوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

 اسامی برنده مرحله بیست و چهارم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

 اسامی برنده مرحله بیست و پنجم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

 اسامی برنده مرحله بیست و ششم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

 اسامی برنده مرحله بیست وهفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

 اسامی برنده مرحله بیست وهشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله بیست و نهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#

اسامی برنده مرحله سی ام قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *۱#

اسامی برنده مرحله سی و یکم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *۱#

اسامی برنده مرحله سی و دوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *۱#

اسامی برنده مرحله سی و سوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *۱#

برنده مرحله هجدهم قرعه کشی یک دستگاه پژو ۲۰۶ :جناب آقای پیمان پیشداد

اسامی برندگان مسابقه سلفی:

برندگان جوایز سلفی
نام نام خانوادگی
ثمین شیرانی
عیسی دلیر قره بلاغ
علی اکبر دانشور

جوایز مسابقه سلفی ستاره اول

  نفر اول: یک دستگاه آیفون ۶ + سیم کارت همراه اول

  نفر دوم: یک دستگاه آیپد مینی ۳ + سیم کارت همراه اول

        نفر سوم: یک دستگاه مودم ۳G + سیم کارت همراه اول

راهبر