اسامی برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی "سکه طلا" کاربران سامانه #۱*

لیست برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی "سکه طلا" کاربران سامانه *1#

اسامی برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی "سکه طلا" کاربران سامانه *1#

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95.05.23 آقای عبد الجلیل بلبلی گلستان 870***9117 یک سکه بهار آزادی
2 95.05.24 آقای علی عاشوری سمنان 161***9191 یک سکه بهار آزادی
3 95.05.25 خانم زینب مهربانی مازندران 445***9118  ربع سکه بهار آزادی
4 95.05.27 آقای ابراهیم کرامت قزوین 723***9109 ربع سکه بهار آزادی
5 95.05.30 خانم ربابه شهناسی گلستان 188***9114  یک سکه بهار آزادی
6 95.05.30 آقای طالب یوری گلستان 714***9118  یک سکه بهار آزادی
7 95.05.30 آقای حسین جنگی خراسان رضوی 572***9156 ربع سکه بهار آزادی
8 95.05.31 آقای میثم جعفری تهران 552***9193

نیم سکه بهار آزادی

راهبر