استان زنجان

استان زنجان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 53208 2401401000 محسن ابراهیمی فرد زنجان 024 33463330 زنجان- خ بعثت - روبروی قنادی آیلار پ 80
2 53237 2401402000 شرکت ارتباط گستر صبا زنجان زنجان 024 33331787 زنجان خ بعثت چهار راه سعدی روبروی انتقال خون پ 61
3 53220 2405500005 مهدی قدیمی قیداری قیدار (خدا بنده) 024 34225828 قیدارمیدان امام حسین

راهبر