بهلول نامه

با اشتراک این سرویس مشترک با داستانهای بهلول آشنا می شود.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2030 مشترک این سرویس می شوید.

  

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
بهلول
bohlul
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1

بهلول خاموش

bohlul off
 
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1- بهلول پیش از آنکه خود را به دیوانگی ظاهر سازد ، زندگانی اعیانی داشت و چون به اشاره امام (ع) به ظاهر شد دست از تمام تجملات دنیایی کشید و در حقیقت دیوانه حق و ژنده پوشحقیقت شد و خرابه را بر قصر هاي هارون ترجیح داد و در این حال خود را بهتر از خلیفه و ارکان دولت می دانست.

2- بهلول در حقیقت مردي عارف و فاضل و عالمی کامل بود و صاحب هوش سرشار و در حاضرجواب عصر خود بود ولی بواسطه حفظ دین و ترویج شرع حقائق اهل بیت اطهار به دیوانگی تظاهر نمود .درآن عصر و زمان غیر ازاین حال چاره اي نداشت و الاخون او را می ریختند چنانکه هارون الرشید وقتی در اثبات امامت موسی بن جعفر(ع) حجتهاي هشام ابن الحکم را تهديد به مرگ كردند.