تبریک کردی

با اشتراک این سرویس روزانه  2 پیامک حاوی پیامهای تبریک کردی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
جشن
JSK
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
جشن خاموش
JSK Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  کردی: هه تا توم ئاشنا بووی، ئاشنام بوون*ئه میستا موو به مووم ئه غیاره بی تو

2.   بیناییم کویره، هه لنایی به رووی که س*موژه م یه ک یه ک ده لیی بزماره بی تو

 
توضیحات مختصر:

کردی: هه تا توم ئاشنا بووی، ئاشنام بوون*ئه میستا موو به مووم ئه غیاره بی تو