دستور زبان عشق

تعریف سرویس :
این سرویس ثبت نامی بوده و مشترک با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 7020 به عضویت سرویس دستور زبان عشق در می آید. این سرویس شامل اشعار و قطعه های ادبی درباره معشوق الهی است. هر سرویس روزانه حداکثر سه بسته خبری ارسال می نماید.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
عشق
eshgh

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
عشق خاموش
eshghOFF

 

تعرفه سرویس:

هزینه هر بسته خبری 500 ریال است.