جوک و کنایه به زبان فرانسه

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک جوک به زبان فرانسه را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
فرانسه
JKF

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
فرانسه خاموش
JKF Off

 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.      Le plus grand secret caché des politiciens, c’est de suivre les réflexions du peuple. Orod le grand مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست . ا

 
کنایه به زبان فرانسوی:

Avec le talent, on fait ce qu’on veut. Avec le génie, on fait ce qu’on peut . Jean-Auguste Ingres با هوش وذکاوت همه کار میشود کرد . با نبوغ کاری را که میتوان انجام داد . ژان آگوست اینگرز

توضیحات مختصر:
کنایه به زبان فرانسوی:

Avec le talent, on fait ce qu’on veut. Avec le génie, on fait ce qu’on peut . Jean-Auguste Ingres