کارشناسی بازی ها

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل پیام های کارشناسی دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 9090 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
پیش بینی
Pi
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
پیش بینی خاموش
Pi off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی1000ریال می باشد.
 توضیحات تکمیلی:

کاربران با ارسال کد فعال سازی به 9090 عضو سرویس کارشناسی بازیها می شوند و می توانند از طریق دریافت پیام های کارشناسی این سرویس در کارشناسی بازیها شرکت کنند.