پیام دوستی

با اشتراک در این سرویس روزانه یک پیام دوستی را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.

 

  

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
دوستی
Pdost
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
دوستی خاموش
Off Pdost
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  پرسیدند: بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست

2. تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی

  
توضیحات مختصر:

پرسیدند: بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست