نکات نغز ادبی

با اشتراک در این سرویس روزانه یک نکته از نکات ادبی را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.

  

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
ادبی
Adabi
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
ادبی خاموش
Off Adabi
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.      نکته های نغز ادبی: کسی کو خریدار نیکو شود   نگوید سخن تا بدی نشنود

کسی می‌تواند جایگاه و آبروی خویش نگهدارد که آبروی دیگران را نگه‌دارد.

2.      بد می کنی و نیک طمع می داری      نیکی نبود سزای بد کرداری

ببری عرض مسلمان و چو عرضت ببرند   بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست

همه خاک دارند بالین و خشت   خنک آنکه جز تخم نیکی نکشت

توضیحات مختصر:

نکته های نغز ادبی: کسی کو خریدار نیکو شود   نگوید سخن تا بدی نشنود