نظامی

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی اشعار نظامی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
نظامی
NZM
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
نظامی خاموش
NZM Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.  که را در خرد رای باشد بلند نگوید سخنهای ناسودمند زبان گر به گرمی صبوری کند ز دوری کن خویش دوری کند چو خوش گفت فرزانه پیش بین زبان گوشتین است و تیغ آهنین نباشد به خود بر کسی مرزبان که گوید هر آنچ آیدش بر زبان

نظامی: آن کز نسب بلند زاید او را سخن بلند باید افزار سخن نشاط و ناز است زین هر دو سخن بهانه ساز است بر شیفتگی و بند و زنجیر باشد سخن برهنه دلگیر بر خشکی ریگ و سختی کوه تا چند سخن رود در اندوه

 
توضیحات مختصر:

نظامی: آن کز نسب بلند زاید او را سخن بلند باید افزار سخن نشاط و ناز است زین هر دو سخن بهانه ساز است