اسامی برندگان سرویس 3 - 1394

اسامی برندگان جوایز سرویس 3(سال 94)

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 سرویس 3 30781 حمیده رجبی 91890***90 همدان 200 میلیون تومان وجه نقد
2 سرویس 3 30781 عبدالرحمن رسولی قزلباش 91472***31 آذربایجان غربی 200 میلیون تومان وجه نقد
3 سرویس 3 30781 عبدالله عباسی تالی دربندی علیا 91582***95 خراسان رضوی 200 میلیون تومان وجه نقد قرعه کشی آذرماه
4 سرویس 3 30781 جمشید نجات 91758***02 فارس 100 میلیون تومان وجه نقد جشنواره زمستانی