فردوسی

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی اشعار فردوسی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
فردوسی
FERDOSI
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
فردوسیخاموش
FERDOSI Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.  چو بستر ز خاکست و بالین ز خشت درختی چرا باید امروز کشت که هر چند چرخ از برش بگذرد تنش خون خورد بار کین آورد

2. فردوسی: پرستنده آز و جویای کین بگیتی ز کس نشنود آفرین چو سرو سهی گوژ گردد به باغ بدو بر شود تیره روشن چراغ

 
 
توضیحات مختصر:

فردوسی: پرستنده آز و جویای کین بگیتی ز کس نشنود آفرین چو سرو سهی گوژ گردد به باغ بدو بر شود تیره روشن چراغ