پیامکهای تبلیغاتی

پیامکهای تبلیغاتی گونه ای از سرویس تبلیغاتی بر بستر موبایل است که در آن از بستر پیامک برای مشترکین، محتوای تبلیغاتی ارسال می گردد. همچنین از این طریق نیز سازمانها، موسسات، شرکتها و ... می توانند با مخاطبان خود ارتباط دو سویه برقرار نمایند. 
 
برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی، مشترکین می توانند به یکی از روش های زیر اقدام کنند:  
1– ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹»  
۲– شماره گیری کد دستوری #۸۹۹۹*  
۳– تماس با مرکز اطلاع رسانی ۹۹۹۰
 
برای دریافت مجدد پیامک های تبلیغاتی، مشترکین می توانند به یکی از روش های زیر اقدام کنند:  
1– ارسال عدد«2» به «۸۹۹۹»   
2– شماره گیری کد دستوری #۸۹۹۹*   
۳– تماس با مرکزاطلاع رسانی ۹۹۹۰