اسامی برندگان خدمات پیامکی دی ۹۴

اسامی برندگان خدمات پیامکی دی 94

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 فینالیست ها 221171 اکبر عابدی 91900***30 تهران کارت هدیه به ارزش 1،000،000 ریال
2 فینالیست ها 221171 محمد عظیمی 91270***73 تهران کارت هدیه به ارزش 1،000،000 ریال
3 فینالیست ها 221171 طاهره خانزاده 91976***50 تهران کارت هدیه به ارزش 1،000،000 ریال
4 تقویم نور 201030 میثم تقی پور 91129***90 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
5 تقویم نور 201030 نبی اله آقایی 91401***00 اصفهان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
6 تقویم نور 201030 فاطمه حبیبی 91508***37 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
7 تقویم نور 201030 محمد مرشدلو 91560***55 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
8 تقویم نور 201030 حیدر آقا سالکی 91569***22 خراسان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
9 تقویم نور 201030 محسن رفیعی 91300***95  اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
10 تقویم نور 201030 فاطمه رضایی 91989***30 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
11 تقویم نور 201030 عباسعلی کردامینی 91243***73 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
12 تقویم نور 201030 عباس خواجه وند 91934***31 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
13 تقویم نور 201030 مرتضی پستچی 91526***27 خراسان جنوبی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
14 تقویم نور 201030 رضا اسدی 91471***93 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
15 تقویم نور 201030 محمد ساریخانی 91860***74 مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
16 تقویم نور 201030 مرتضی سید ناری 91568***88 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
17 تقویم نور 201030 رمضان رضایی 91860***83 مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
18 تقویم نور 201030 طیبه کرمی پور 91957***02 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
19 تقویم نور 201030 روح اله عیسی وند محمدی 91864***42 مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
20 تقویم نور 201030 محمدعلی بهرامی 91895***43 مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
21 تقویم نور 201030 امید احمدلو 91956***28 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
22 تقویم نور 201030 جهان نجف لشگری 91076***55 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
23 تقویم نور 201030 خیرنساء ایزدی 91542***82 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
24 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 جواد شفیعی 91122***92 مازندران  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
25 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 قدرت اله درویشی 91045***16 خوزستان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
26 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 قاسم ناصری 91653***63 خوزستان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
27 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 محمدحسین منصوری مقدم 91951***78 البرز کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
28 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 محمود تبریزی 91430***53 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
29 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 محمد شکرالهی 91961***57 قزوین کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
30 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 اسماعیل صیادی 91909***69 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
31 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 زهرا جعفری 91666***80 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
32 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 حبیب حسین پور 91992***28 مازندران  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
33 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 نسرین جاپلقی 91977***37 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
34 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 منیره غفاری جعفری 91997***50 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
35 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 مجتبی زمانپور 91690***95 خوزستان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
36 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 فرزانه آزادبخت 91905***13 مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
37 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 نعمت اله توکلی 91374***36 اصفهان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
38 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 حمیرا حیدری 91638***93 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
39 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 کاظم فتحعلی پور 91114***09 گیلان  کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
40 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 رضا نیستانی 91577***89 خراسان شمالی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
41 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 محمدصانعی 91971***10 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
42 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 راشد فیوض 91054***65 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
43 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 اشرف حاج گلستانی 91921***20 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
44 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 داود انصاری 91047***32 زنجان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
45 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 حمید عباسی 91900***48 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
46 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 عبدالرسول بردبار 91995***85 فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
47 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 معصومه مشاک شاه آبادی 91650***14 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
48 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 سمیه هاشمیان امیری 91952***19 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
49 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 دیدام نوری 91499***66 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
50 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 همایون آقاسرخی 91979***79 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
51 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 رضاعلیدوستی 91929***22 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
52 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 اویس اکبری 91963***93 گلستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
53 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 فهیمه شمس 91996***60 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
54 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 حسین سخاوت 91907***80 تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
55 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 ناصر سلامی زاده 91605***31 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
56 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 جمیله زارعی 91174***95 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
57 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 رضا عدالتی 91371***75 اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
58 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 عمار مظهر 91195***35 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
59 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 علی زنددچایی 91015***20 قم کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
60 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 قاسم جنتی 91056***42 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
61 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 صاحب داودی زاده 91681***16 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
62 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 رقیه کوچکی کورکا 91124***88 گیلان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
63 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 ابوالفضل نیک پور 91122***76 مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
64 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 آمنه قربانی 91896***89 مرکزی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
65 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 عادله برزگر 91196***04 گلستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
66 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 علی افتاده 91500***09 خراسان جنوبی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
67 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 عبدالحسن درویشی 91652***81 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
68 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 امیر رفیعی 91652***96 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
69 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 امید ارژنگ 91480***49 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
70 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 شاهرخ سعیدی 91631***70 خوزستان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
71 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 فاطمه دانشی ملکی 91464***07 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
72 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 عظیم محمدقلی نژاد 91989***38 گیلان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
73 سایت شهر کار/ چه کاری چه جوری/مجله خبردار 201030 عبدالرضا زارعی 91788***21 فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ریال
74 یادمان 201001 لیلا عبادی 91978***37 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
75 یادمان 201001 کتایون زندفر 91910***23 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
76 یادمان 201001 محمد صدیقی 91590***84 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
77 یادمان 201001 آتنا زارعیان 91093***15 البرز کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
78 یادمان 201001 شیما مشایخ پور 91285***36 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
79 یادمان 201001 اعظم درویشی قلی آباد 91090***86 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
80 یادمان 201001 فاطمه عباس زاده هوشیار 91908***07 البرز کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
81 یادمان 201001 اکرم پاک نیت 91589***99 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
82 یادمان 201001 فاطمه کلانتری شاهی جان 91731***53 فارس کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
83 یادمان 201001 طاهره دانشور 91587***60 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
84 یادمان 201001 سرور رحیمی 91817***67 کردستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
85 یادمان 201001 هاجر کرمی 91358***67 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
86 یادمان 201001 فاطمه ابطحی 91727***73 بوشهر کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
87 یادمان 201001 زهرا زنده دلان 91962***86 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
88 یادمان 201001 مرضیه نعیمی 91566***41 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
89 یادمان 201001 مژگان طاهری 91829***44 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
90 یادمان 201001 ابوالفضل رضایی پور 91925***05 قم کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
91 یادمان 201001 سمیه شرمی 91406***95 خراسان جنوبی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
92 یادمان 201001 خورشید یعقوبی سنگتابی 91180***90 مازندران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
93 یادمان 201001 زهرا نیکبخت 91763***65 فارس کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
94 یادمان 201001 صدیقه قره قزی 91859***54 همدان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
95 یادمان 201001 طاهره جمالی 91724***33 فارس کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
96 یادمان 201001 افسانه معتمدی 91674***18 لرستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
97 یادمان 201001 سیده معصومه موسوی 91570***90 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
98 یادمان 201001 معصومه مزاری 91575***55 خراسان جنوبی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
99 یادمان 201001 محمود صفری پور نژاد طلب 91923***06 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
100 یادمان 201001 سپیده نورپناه 91144***55 مازندران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
101 یادمان 201001 فاطمه پورعباس 91569***48 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
102 یادمان 201001 معصومه محمدی 91170***64 گلستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
103 یادمان 201001 حمیده پور شیخ علی 91375***36 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
104 یادمان 201001 زهرا تقویان 91555***45 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
105 یادمان 201001 مدینه گودرزی 91706***28 فارس کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
106 یادمان 201001 جاوید ریواز 91459***71 اردبیل کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
107 یادمان 201001 مهدی مترالویی 91508***52 خراسان شمالی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
108 یادمان 201001 رسول زمانی 91566***71 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
109 یادمان 201001 پریسا دبیری منش 91951***13 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
110 یادمان 201001 مریم نوایی 91762***73 کهگیلویه و بویر احمد کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
111 یادمان 201001 سارا رمضان زاده 91152***31 گلستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
112 یادمان 201001 فاطمه نورایی  91851***36 ایلام کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
113 یادمان 201001 آیدا عباسی اقدام 91973***45 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
114 یادمان 201001 منیره برزگر 91972***28 البرز کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
115 یادمان 201001 عشرت فراشی 91359***26 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
116 یادمان 201001 زینب روحی گرمجانی 91984***99 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
117 یادمان 201001 محدثه دهقان منشادی 91307***37 یزد کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
118 یادمان 201001 نسرین فتاحی ثانی 91505***47 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
119 یادمان 201001 زهرا آشوری 91028***17 سمنان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
120 یادمان 201001 سهیلا معتبر زاده 91757***48 کهگیلویه و بویر احمد کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
121 یادمان 201001 محمد قربان زاده 91981***45 مرکزی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
122 یادمان 201001 فاطمه عشرتی 91897***60 کردستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
123 یادمان 201001 مهین کریمی تزرجی 91643***52 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
124 یادمان 201001 علی بامری 91529***95 سیستان و بلوچستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
125 یادمان 201001 علی مرادی احقر 91945***89 قم کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
126 یادمان 201001 مریم نقوی 91922***63 گیلان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
127 یادمان 201001 پرستو قصابی 91837***07 کردستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
128 یادمان 201001 عصمت عرب شاهم آبادی 91392***82 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
129 یادمان 201001 آمنه مختاری 91300***41 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
130 یادمان 201001 سید ویس حسینی 91462***62 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
131 یادمان 201001 طیبه فخریان 91500***03 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
132 یادمان 201001 رویا پناهی 91451***26 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
133 یادمان 201001 سمیرا رشیدی ریگانی 91624***59 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
134 یادمان 201001 بهناز ابراهیمی 91422***05 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
135 یادمان 201001 معصومه موسوی پور حق 91391***05 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
136 یادمان 201001 محمدرضا علیپور 91494***30 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
137 یادمان 201001 زهرا زمانی 91728***87 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
138 یادمان 201001 مژده شعبانی پور 91359***90 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
139 یادمان 201001 فاخره امیر سلیمانی 91199***32 مازندران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
140 یادمان 201001 افسانه فلمک 91904***78 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
141 یادمان 201001 فاطمه مرادی 91316***74 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
142 یادمان 201001 مینا حبیب زاده 91475***09 اردبیل کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
143 یادمان 201001 زلیخا قوجق 91590***78 گلستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
144 یادمان 201001 اعظم صادقی 91009***22 قم کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
145 یادمان 201001 رقیه سادات پور حقیقی زاده 91770***44 فارس کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
146 یادمان 201001 محمد مهدی جاوید فر 91355***48 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
147 یادمان 201001 فاطمه جوان 91472***37 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
148 یادمان 201001 فریدون فلاحی 91916***75 البرز کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
149 یادمان 201001 نجمه احمدپور 91765***12 بوشهر کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
150 یادمان 201001 شهلا غیور 91464***26 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
151 یادمان 201001 صدیقه اصغرزاده 91450***94 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
152 یادمان 201001 زلیخا امری 91041***51 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
153 یادمان 201001 شهناز آزادی 91672***00 لرستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
154 یادمان 201001 اکرم سیاه مرگویی 91137***90 گلستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
155 یادمان 201001 پوریا پیرانی 91844***21 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
156 یادمان 201001 محمود سرسبیلی 91186***63 مازندران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
157 یادمان 201001 ایرج احمدی راد 91309***61 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
158 یادمان 201001 شکوفه اسعدی 91175***04 گلستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
159 یادمان 201001 آتنا خاقانی 91159***31 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
160 یادمان 201001 اعظم تاجیک 91953***76 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
161 یادمان 201001 آناهیتا نجمی 91229***11 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
162 یادمان 201001 احمد همتی 91093***23 البرز کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
163 یادمان 201001 مژده دلیری 91568***50 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
164 یادمان 201001 زهرا بالنده 91178***31 مازندران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
165 یادمان 201001 عبدالکریم حمیدی 91180***13 گیلان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
166 یادمان 201001 مریم غلامی 91340***70 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
167 یادمان 201001 ستاره محمدی 91588***78 خراسان شمالی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
168 یادمان 201001 زهرا هوشمند نژاد 91766***27 بوشهر کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
169 یادمان 201001 لادن رخشا 91974***09 زنجان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
170 یادمان 201001 حمیده قاضی 91991***15 کردستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
171 یادمان 201001 آمنه منصوری 91995***36 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
172 یادمان 201001 موسی عباسی 91491***19 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
173 یادمان 201001 سیاوش احمدیان 91249***26 تهران کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
174 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20123
محمد آل مبارک 91661***13 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
175 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20124
منصوره نخعی 91334***97 کرمان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
176 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20125
زیبا خزائی 91979***39 البرز کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
177 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20126
نجمه طاهری 91632***24 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
178 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20127
محمد محیصن نثاری 91651***55 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
179 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20128
پروین حسینی اصل 91876***82 مرکزی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
180 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20129
غلامرضا اختیار 91515***06 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
181 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20130
احمد مهاجر نوتاش 91260***41 تهران  کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
182 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20131
محمدرضا کیانزاد 91330***42 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
183 قرعه کشی سرویسهای شرکت طوبی 2010201
201418
20132
سکینه نظام آبادی 91940***19 تهران  کارت هدیه به ارزش 500.000 ریال
184 یک قدم تا کربلا 201300 زهرا  سعیدی آذرلو 91485***55    تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
185 یک قدم تا کربلا 201300 علیرضا باژن 91716***94   هرمزگان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
186 یک قدم تا کربلا 201300 سعیده فطرتی 91977***01   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
187 یک قدم تا کربلا 201300 بهرام سلطانی 91950***16   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
188 یک قدم تا کربلا 201300 علی پورسفی 91903***59   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
189 یک قدم تا کربلا 201300 موسی الرضا ترابی 91954***43   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
190 یک قدم تا کربلا 201300 احمد رنجبر 91792***19   فارس کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
191 یک قدم تا کربلا 201300 معصومه سیامی جهرمی 91719***78   فارس کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
192 یک قدم تا کربلا 201300 سکینه رضی نژاد 91459***52   اردبیل کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
193 یک قدم تا کربلا 201300 حدیثه قلی نژاد 91982***88   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
194 یک قدم تا کربلا 201300 ماهره مردی 91917***21   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
195 یک قدم تا کربلا 201300 فردوسه شمسی 91380***38   اصفهان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
196 یک قدم تا کربلا 201300 فاطمه ابوحمزه 91962***98   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
197 یک قدم تا کربلا 201300 عثمان گلی 91164***12   گلستان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
198 یک قدم تا کربلا 201300 سید امید نامدار 91992***80   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
199 یک قدم تا کربلا 201300 محمد نعمت پور 91828***42   کردستان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
200 یک قدم تا کربلا 201300 علی محمد خوشخونژاد 91702***41   کهکیلویه بویراحمد کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
201 یک قدم تا کربلا 201300 احمدحسین رحمانی 91901***79   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
202 یک قدم تا کربلا 201300 باقر دینی ترکمانی 91429***24   اذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
203 یک قدم تا کربلا 201300 فرشته غلامی 91846***63   ایلام کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
204 یک قدم تا کربلا 201300 مریم شیرینکار 91308***91   اصفهان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
205 یک قدم تا کربلا 201300 محمدرضا شیرزادی 91673***08   کردستان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
206 یک قدم تا کربلا 201300 علی شریعتی فر 91592***08   خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
207 یک قدم تا کربلا 201300 محسن بیات 91259***47   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
208 یک قدم تا کربلا 201300 محبوبه رضوی 91980***44   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
209 یک قدم تا کربلا 201300 صدیقه کلاته عربی 91006***82   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
210 یک قدم تا کربلا 201300 محسن طاهری 91931***28   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
211 یک قدم تا کربلا 201300 محسن وفایی 91955***31   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
212 یک قدم تا کربلا 201300 نیلوفر قره غزلو 91284***06   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
213 یک قدم تا کربلا 201300 مسعود بازیار 91392***55   اصفهان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
214 یک قدم تا کربلا 201300 نصرالله خردنیا 91092***77   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
215 یک قدم تا کربلا 201300 فرشته ترکمن 91250***37   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
216 یک قدم تا کربلا 201300 اشرف رحیمی 91900***17   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
217 یک قدم تا کربلا 201300 لیدا غفارپور 91421***22   تبریز کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
218 یک قدم تا کربلا 201300 لیدا رضایی 91974***18   قزوین کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
219 یک قدم تا کربلا 201300 مجید توحیدی 91912***57   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
220 یک قدم تا کربلا 201300 حسن یدالهی مبین 91950***44   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
221 یک قدم تا کربلا 201300 مریم زمانیان 91789***67   فارس کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
222 یک قدم تا کربلا 201300 مسعود سفری 91381***64   اصفهان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
223 یک قدم تا کربلا 201300 اکبر زمانی 91863***5   مرکزی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
224 یک قدم تا کربلا 201300 کبری صادقی 91389***8   اصفهان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
225 یک قدم تا کربلا 201300 محمد جعفری 91892***29   قم کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
226 یک قدم تا کربلا 201300 ابوذر امیری 91740***77   فارس کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
227 یک قدم تا کربلا 201300 نسرین عفتی فرید 91577***83   خراسان شمالی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
228 یک قدم تا کربلا 201300 زهرا زارع رفیع 91964***53 البرز کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
229 یک قدم تا کربلا 201300 صدیقه شاکری 91925***72    قم کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
230 یک قدم تا کربلا 201300 جمال اسماعیلیان 91333***38    اصفهان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
231 یک قدم تا کربلا 201300 حمیده درجور 91056***12   خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
232 یک قدم تا کربلا 201300 ابراهیم کارگری 91265***45   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
233 یک قدم تا کربلا 201300 فاطمه فولادی 91751***89   کهکیلویه بویراحمد کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
234 یک قدم تا کربلا 201300 علی زردادخانی 91288***53   خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
235 یک قدم تا کربلا 201300 رباب فرجامی 91947***54   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
236 یک قدم تا کربلا 201300 حمیدرضا لطفی 91908***92   البرز کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
237 یک قدم تا کربلا 201300 مریم بیاتی 91370***70   هرمزگان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
238 یک قدم تا کربلا 201300 حسن گلزاری 91933***31   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
239 یک قدم تا کربلا 201300 علی محمد مرادی 91856***29   کرمانشاه کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
240 یک قدم تا کربلا 201300 علی قضابانویی 91279***26   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
241 یک قدم تا کربلا 201300 علی ایرانمنش 91363***28   کرمان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
242 یک قدم تا کربلا 201300 بهرام بختیاری  91922***02   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
243 یک قدم تا کربلا 201300 سیاوش آقاپور 91067***70   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
244 یک قدم تا کربلا 201300  اصغر  نیازی 91724***26   فارس کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
245 یک قدم تا کربلا 201300 مرضیه جهانفرد 91797***95   بوشهر کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
246 یک قدم تا کربلا 201300 صغری  پاپی 91973***37   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
247 یک قدم تا کربلا 201300 فرامرز مرادی 91816***84   مرکزی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
248 یک قدم تا کربلا 201300 معصومه وفایی 91542***52   مازندران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
249 یک قدم تا کربلا 201300 منصوره کرم الهی 91901***72   لرستان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
250 یک قدم تا کربلا 201300 منصوره پرتواعلم 91990***19   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
251 یک قدم تا کربلا 201300 سید محمد مهدی علی اصغر  91542***52   خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
252 یک قدم تا کربلا 201300 خدیجه امینی آقا 91902***28   همدان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
253 یک قدم تا کربلا 201300 هستی محمدی 91908***73   البرز کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
254 یک قدم تا کربلا 201300 حمید سعادتی 91940***97   تهران کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
255 یک قدم تا کربلا 201300 عباس درویشی 91672***10   لرستان کارت هدیه به ارزش1.500.000 ريال
256 کمپین سوگ 201300 پوش رضاپور 91541***28   خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
257 کمپین سوگ 201300 طاهره شیرازی 91382***97   اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
258 کمپین سوگ 201300 هاجر فتحی 91121***14   مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
259 کمپین سوگ 201300 نعیمه حسینی 91221***70   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
260 کمپین سوگ 201300 سفیه جعفری عزیز 91075***91   قزوین کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
261 کمپین سوگ 201300 زهره مجدی حقیقت 91763***16   فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
262 کمپین سوگ 201300 مهدی پورحسین قاضی محله 91084***45   البرز کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
263 کمپین سوگ 201300 علی اکبر لطفیان 91158***14   مازندان کارت هدیه به ارزش 1.000.000 ريال
264 پاییز هزار رنگ 201300 انیس نجف پور 91113***13   گیلان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
265 پاییز هزار رنگ 201300 رضا گلی پور 91492***40   آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
266 پاییز هزار رنگ 201300 مهدی  مبارکی 91958***03   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
267 پاییز هزار رنگ 201300 علی اصغر نور افکن 91771***52   فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
268 پاییز هزار رنگ 201300 سرور نوابی 91246***86   البرز کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
269 پاییز هزار رنگ 201300 ناصر داداشی تنکابنی 91171***08   مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
270 پاییز هزار رنگ 201300 محمد  قاضی 91395***12   اصفهان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
271 پاییز هزار رنگ 201300 محسن غلامیان مقدم 91595***94   خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
272 پاییز هزار رنگ 201300 سعید حسن پور 91398***81   کرمان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
273 پاییز هزار رنگ 201300 فیض اله  کمری 91893***13   کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
274 پاییز هزار رنگ 201300 یوسف بلوچی 91755***53   بوشهر کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
275 پاییز هزار رنگ 201300 علی  فرح بخش 91240***456   کرمان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
276 پاییز هزار رنگ 201300 معصومه ایزدی 91755***54   فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
277 پاییز هزار رنگ 201300  رضا صحرایی 91911***92   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
278 پاییز هزار رنگ 201300  شیوا شاکری 91171***87   مازندران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
279 پاییز هزار رنگ 201300 سجاد  مجیدی 91870***89   همدان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
280 پاییز هزار رنگ 201300 مژده ملکان 91733***13   فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
281 پاییز هزار رنگ 201300 ندا  افشاریان 91764***51   فارس کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
282 پاییز هزار رنگ 201300 عبدالهادی شریوی 91764***08   هرمزگان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
283 پاییز هزار رنگ 201300  علی تبریک 91746***53   کرمان کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
284 پاییز هزار رنگ 201300 پیشواز اسماعیل پور 91471***80   آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
285 پاییز هزار رنگ 201300 فایزه حاتم 91936***25   تهران کارت هدیه به ارزش 1.000.000ريال
286 تا همیشه
(دوره اول-هفته سوم)
203022 محسن لطفی 91928***64 قزوین یک دستگاه تبلت سامسونگ
287 تا همیشه
(دوره اول-هفته چهارم)
203022 شهناز کاظم پور 91246***28 البرز یک دستگاه تبلت سامسونگ
288 باشگاه هواداری
(وحدت)
203026 عذرا زادفر 91569***36 خراسان رضوی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
289 باشگاه هواداری
(وحدت)
203026 فریده شمسی 91876***59 مرکزی یک عدد سکه تمام بهار آزادی
290 باشگاه هواداری
(وحدت)
203026 محمد مرسی 91409***96 کرمان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
291 باشگاه هواداری
(وحدت)
203026 سعید حسینی 91688***92 لرستان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
292 باشگاه هواداری
(سالم باشیم)
203026 حجت اله رضوانی فر 91235***11 قم یک عدد سکه تمام بهار آزادی
293 باشگاه هواداری
(سالم باشیم)
203026 خاتون عسگری 91075***79 قم یک عدد سکه تمام بهار آزادی
294 باشگاه هواداری
(سالم باشیم)
203026 محمد جعفری 91624***54 اصفهان یک عدد سکه تمام بهار آزادی
295 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 خانم مینا سلسبیلی 91948***66 تهران یک میلیون ریال
296 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 آقای محمدعلی کاظمی ویسعلی 91167***67 گیلان یک میلیون ریال
297 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 آقای جواد صالحی 91673***58 خوزستان یک میلیون ریال
298 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 آقای آرش جان فدا 91218***08 تهران یک میلیون ریال
299 دست پختهای خودمانی 30522 افسانه صفدری 9150****94 سیستان و بلوچستان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
300 دست پختهای خودمانی 30522 یاسر عزیز زاده 9125****26 شهریار کارت هدیه 2 میلیون ریالی
301 دست پختهای خودمانی 30522 امین اشتری 9194****55 تهران کارت هدیه 2 میلیون ریالی
302 دست پختهای خودمانی 30522 احمد زینلی 9100****89 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
303 دست پختهای خودمانی 30522 جواد مهر آرا 9194****68 کرج کارت هدیه 2 میلیون ریالی
304 دست پختهای خودمانی 30522 سمیرا خسروجردی 9194****40 شهر ری کارت هدیه 2 میلیون ریالی
305 دست پختهای خودمانی 30522 حجت اله احمدی 9123****91 تهران کارت هدیه 2 میلیون ریالی
306 دست پختهای خودمانی 30522 زهرا محمدی صفری 9164****18 فارس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
307 دست پختهای خودمانی 30522 ناصر پورقاز 9119****60 گلستان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
308 دست پختهای خودمانی 30522 حسین نوری 9115****54 گرگان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
309 دست پختهای خودمانی 30522 الهه هاشمی 9103****71 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
310 مسابقه خوانندگی 30570 ابوالفضل محمودی 9109****30 ساوه کارت هدیه 5 میلیون ریالی
311 مسابقه خوانندگی 30570 مهدی بخشی 9119****92 مازندران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
312 مسابقه خوانندگی 30570 زهرا اسماعیل افجه 9199****44 تهران کارت هدیه 5 میلیون ریالی
313 مسابقه خوانندگی 30570 امید ساعدی 9112****48 رشت کارت هدیه 5 میلیون ریالی
314 مسابقه خوانندگی 30570 زهرا صفری 9190****28 قزوین کارت هدیه 5 میلیون ریالی
315 سه شو 30533 راضیه حیدری 9140****12 شهرکرد کارت هدیه 5 میلیون ریالی
316 سه شو 30533 هاجر کشت کار 9176****87 بوشهر کارت هدیه 5 میلیون ریالی
317 رسانه همراه 202294 مهناز سامانی 91504***70 خراسان جنوبی صد هزار تومان پول نقد
318 رسانه زندگی، گاو صندوق 202254 کلثوم ولی نژاد 913590***3 چابهار صد هزار تومان پول نقد