اسامی برندگان خدمات پیامکی اسفند 94

اسامی برندگان خدمات پیامکی اسفند 94

ردیف نام سرویس شماره پیامکی نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن استان نوع جایزه
1 حدس کلمه 201606 نیلوفر بیطرف 91273***54 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
2 حدس کلمه 201606 جمیله  حیدری 91796***23 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
3 حدس کلمه 201606 حسین علی باغبان 91584***10 سیستان بلوچستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
4 حدس کلمه 201606 یارمحمد رسولی 91583***94 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
5 حدس کلمه 201606 معصومه سلطانی 91075***70 قم کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
6 حدس کلمه 201606 محمد بختیاری 91701***77 بوشهر کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
7 حدس کلمه 201606 ابوالفضل فرمانی 91850***30 همدان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
8 حدس کلمه 201606 حسین چراغی 91037***40 قم کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
9 حدس کلمه 201606 مهناز صفری 91628***26 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
10 حدس کلمه 201606 فاطمه صادقی 91753***82 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
11 حدس کلمه 201606 منیژه دانایی 91279***38 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
12 حدس کلمه 201606 فاطمه دریا لب 91624***57 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
13 حدس کلمه 201606 رضا  محکی 91666***41 لرستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
14 حدس کلمه 201606 جلیل باوی 91661***65 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
15 حدس کلمه 201606 علیرضا غفاریان 91593***15 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
16 حدس کلمه 201606 نازنین احسانی منش 91632***31 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
17 حدس کلمه 201606 مهدی ملک محمدی 91328***54 چهار محال بختیاری کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
18 حدس کلمه 201606 محسن رسولی 91864***61 مرکزی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
19 حدس کلمه 201606 حسین ابوعلی 91672***50 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
20 حدس کلمه 201606 مریم قلی نژاد 91480***79 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
21 حدس کلمه 201606 برزو دانشور 91273***06 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
22 حدس کلمه 201606 مرتضی صراطی 91607***56 لرستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
23 حدس کلمه 201606 حسین عزتی 91219***59 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
24 حدس کلمه 201606 زهره میر شفیعیان 91965***57 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
25 حدس کلمه 201606 عصمت نوروزی 91620***98 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
26 حدس کلمه 201606 نرگس صادقی 91624***68 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
27 حدس کلمه 201606 شاهرخ حسین زاده ملکی 91631***19 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
28 حدس کلمه 201606 نعمت الله حسینی 91901***53 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
29 حدس کلمه 201606 عارف باباپور 91112***13 مازندران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
30 حدس کلمه 201606 عبدالمحمد سوزنی 91603***08 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
31 حدس کلمه 201606 امیر مسعود اسماعیلی 91241***43 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
32 حدس کلمه 201606 جاسم مش علی 91677***70 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
33 حدس کلمه 201606 زهرا  نعمتی 91019***19 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
34 حدس کلمه 201606 شیلا فریدونی 91407***89 چهار محال بختیاری کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
35 حدس کلمه 201606 مسعود توکلیان 91021***54 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
36 حدس کلمه 201606 معصومه قینی 91532***52 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
37 حدس کلمه 201606 ابراهیم ابراهیمی 91786***65 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
38 حدس کلمه 201606 مژگان  سیدی 91257***38 البرز کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
39 حدس کلمه 201606 ابوالفضل فربانی 91595***46 خراسان جنوبی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
40 حدس کلمه 201606 مریم مدنی 91791***84 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
41 حدس کلمه 201606 علیرضا حاج یوسف 91230***21 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
42 حدس کلمه 201606 زهرا پاکی نژاد 91774***77 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
43 حدس کلمه 201606 محمد علی حسینی 91360***36 یزد کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
44 حدس کلمه 201606 آسیه قوسی 91982***67 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
45 حدس کلمه 201606 کامل البوغیش 91635***76 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
46 حدس کلمه 201606 گلناز رستمی 91018***43 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
47 حدس کلمه 201606 آرین ولیپور 91131***52 مازندران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
48 حدس کلمه 201606 راضیه عزتی 91956***89 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
49 حدس کلمه 201606 امیر عمادیان 91053***39 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
50 حدس کلمه 201606 طاهره سادات شریفی 91730***01 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
51 حدس کلمه 201606 محمود شمس الدینی 91625***48 یزد کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
52 حدس کلمه 201606 اکرم چنگی 91218***60 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
53 حدس کلمه 201606 علی فراجردی 91056***48 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
54 حدس کلمه 201606 محمد مهدی پور 91121***75 مازندران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
55 حدس کلمه 201606 یحیی باهمت شهریور 91220***25 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
56 حدس کلمه 201606 نجف قلی طباطبایی 91217***59 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
57 حدس کلمه 201606 علیرضا رعیت پناه 91166***92 مازندران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
58 حدس کلمه 201606 امیر قلی حنیف زاده 91156***64 مازندران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
59 حدس کلمه 201606 نعمت جابری 91886***27 مرکزی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
60 حدس کلمه 201606 محمد اکبری سالک 91237***37 البرز کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
61 حدس کلمه 201606 مرضیه شیبانی 91631***82 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
62 حدس کلمه 201606 فریدون صیدی 91634***30 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
63 حدس کلمه 201606 کاظم حسینی 91219***12 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
64 حدس کلمه 201606 اعظم کمایی 91267***88 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
65 حدس کلمه 201606 احمد عباسی 91977***23 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
66 حدس کلمه 201606 بابل الله بیگدلی 91202***71 البرز کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
67 حدس کلمه 201606 محمد منوالی 91533***73 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
68 حدس کلمه 201606 محسن فرخی 91661***84 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
69 حدس کلمه 201606 خانم جان مافه 91782***61 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
70 حدس کلمه 201606 زهرا تک 91505***32 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
71 حدس کلمه 201606 علیرضا ناهید پور 91213***54 البرز کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
72 حدس کلمه 201606 زهرا اسد زاده 91482***63 آذربایجان شرقی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
73 حدس کلمه 201606 سید حسین هاشمی 91248***62 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
74 حدس کلمه 201606 رضا برومند 91228***24 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
75 حدس کلمه 201606 ساراپارسا 91662***39 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
76 حدس کلمه 201606 بابک طهماسبی 91207***34 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
77 حدس کلمه 201606 روشنک نظری 91631***93 مرکزی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
78 حدس کلمه 201606 محمد نظری 91974***05 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
79 حدس کلمه 201606 راضیه طهماسبی 91031***90 چهارمحال بختیاری کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
80 حدس کلمه 201606 الهه شیخان 91225***45 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
81 حدس کلمه 201606 سعید شجاعی 91230***98 لرستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
82 حدس کلمه 201606 بهزاد شیخ الاسلامی 91691***25 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
83 حدس کلمه 201606 مرضیه کرباسی 91354***25 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
84 حدس کلمه 201606 زهرا توسلی راد 91591***89 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
85 حدس کلمه 201606 بهرام ناصری 91628***81 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
86 حدس کلمه 201606 خلیل ورمرزیار 91451***88 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
87 حدس کلمه 201606 جعفر دهقانی 91500***48 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
88 حدس کلمه 201606 نظر قربانزاده 91781***19 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
89 حدس کلمه 201606 امیر محمد هاشمی 91774***78 کهکلویه و بویر احمد کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
90 حدس کلمه 201606 رقیه زحمتکش 91134***80 گیلان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
91 حدس کلمه 201606 امینه علویجه 91370***92 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
92 حدس کلمه 201606 مجید رحیمی 91841***38 همدان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
93 حدس کلمه 201606 حبیب فاتحی 91114***06 گیلان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
94 حدس کلمه 201606 عادل موسوی 91737***48 بوشهر کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
95 حدس کلمه 201606 رحمت الله یزدانی 91313***20 اصفهان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
96 حدس کلمه 201606 حامد بندری 91923***61 سمنان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
97 حدس کلمه 201606 ویولت بردیاز 91940***13 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
98 حدس کلمه 201606 زینب مدنیان 91693***69 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
99 حدس کلمه 201606 اکرم برگی 91471***36 آذربایجان غربی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
100 حدس کلمه 201606 رضا چشم براه 91795***44 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
101 حدس کلمه 201606 فیاض سرپرست 91700***72 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
102 حدس کلمه 201606 فاطمه اقازری 91678***56 خوزستان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
103 حدس کلمه 201606 محمود موسوی 91795***00 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
104 حدس کلمه 201606 حسین رضایی 91593***55 خراسان رضوی کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
105 حدس کلمه 201606 رحیم حاجی پور 91793***81 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
106 حدس کلمه 201606 حسین زنگی آبادی 91304***05 کرمان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
107 حدس کلمه 201606 تهمینه بخشی 91949***12 تهران کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
108 حدس کلمه 201606 موسی واشتین 91729***66 هرمزگان کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
109 حدس کلمه 201606 مومن حاج علیانی 91822***23 کرمانشاه کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
110 حدس کلمه 201606 غلامحسین قیصری 91788***14 فارس کارت هدیه به ارزش 500هزار ریال
111 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علیرضا  ظهیری 91680***75 فارس یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
112 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد رئیس 91799***33 کرمان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
113 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 پروین امید 91236***00 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
114 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 کاظم پور زحمت کش 91345***73 یزد یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
115 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 اسماعیل امیری زاده 91669***45 خوزستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
116 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 موسی کردانی 91660***53 خوزستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
117 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060  عبدالحسین مطیعی 91135***56 مازندران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
118 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 داوود محمد خانی 91215***50 مازندران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
119 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حدیث اعتمادی 91591***77 خراسان شمالی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
120 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 کیومرث کاظمی 91785***69 فارس یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
121 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 نرگس نظافت 91532***92 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
122 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسن عفتی سهزابی 91219***55 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
123 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 فاطمه پوستی 91651***01 خوزستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
124 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 زهرا دادوند 91025***87 قم یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
125 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حمید جبار 91261***51 تهران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
126 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 امیر  مجتهدی 91590***01 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
127 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 علی رضا رحمانی 91387***72 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
128 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سید حامد میر حسینی 91159***79 خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
129 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 فیض اله دیو سالار  91131***39 مازندران یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
130 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مولام بردی پهلوان دوجی 91144***60 گلستان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
131 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 فرزاد میرزاوند 91785***76 فارس یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
132 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 مصطفی خیراندیش 91374***94 اصفهان یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
133 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 اکرم کیوان  91502***36 خراسان شمالی یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
134 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد علی طاهری 91192***29 آمل یک سکه تمام بهار آزادی به ارزش 9510000ریال
135 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 توحید رمضانی 91497***21 آذربایجان غربی یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
136 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 بختیار حسینی 91170***53 گیلان یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
137 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسن عسگری گراوند 91630***71 خوزستان یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
138 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 سید قاسم  شفیعی 91125***69 مازندران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
139 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 محمد حسین  جهانگیری 91955***53 تهران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
140 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 نعمت اله بداعی داریونی 91731***15 فارس یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
141 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 پیمان رضایی 91284***87 تهران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
142 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 رضا کاشی لنگرودی 91229***30 تهران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
143 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 عفت  خزایی 91516***49 خراسان جنوبی یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
144 سامانه حمایت از تیم ملی والیبال 3060 حسن شیخی 91112***00 مازندران یک دستگاه خودروی پژو پارس به ارزش 350000000 ریال
145 هواداری تیم ملی 9090 علی اکبر صافدل لاله دشتی 91123***12 - آپارتمان کیش
146 هواداری تیم ملی 9090 عبدالرحیم قنبری باغستان 91531***13 - هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
147 هواداری تیم ملی 9090 بهزاد محمدی 91138***53 - یک سفر با کشتی کوروز در سواحل چند کشور
148 هواداری تیم ملی 9090 امین اریانفر 91314***87 - جایزه 50 میلیونی هفته سیزدهم
149 هواداری تیم ملی 9090 اسداله امیری شورجه 91258***58 - خودرو رانا  مدل EL TU5
150 هواداری تیم ملی 9090 ابوالحسن حقی پور 91285***81 - خودرو رانا  مدل EL TU5
151 هواداری تیم ملی 9090 صغری نوروزی 91918***55 - خودرو رانا  مدل EL TU5
152 هواداری تیم ملی 9090 سهیلا حسن پور 91247***08 - خودرو رانا  مدل EL TU5
153 دنج شنبه 203078 علی الیاسی 91015***77 تهران یک کارت هدیه به ارزش 100،000،000
154 بسته جامع زبان 2026-20201 آقای سید رضا هاشمی اصل 91093***16 تهران یک میلیون ریال
155 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 جواد ضیایی 91176***66 مازندران یک میلیون ریال
156 آموزش زبان اسپانیایی 3822023 رحمت اله احمدزیعی 91744***28 فارس یک میلیون ریال
157 تالار تشریفات 22271 اسماعیل رادمهر 91584***76 خراسان یک میلیون ریال
158 تالار تشریفات 22271 مریم خادمی 91221***54 تهران یک میلیون ریال
159 تالار تشریفات 22271 عباس جاودانی 91711***56 فارس یک میلیون ریال
160 تالار تشریفات 22271 فاطمه فرخ نیا 91217***41 تهران یک میلیون ریال
161 تالار تشریفات 22271 سید قاسم موسوی 91788***40 فارس یک میلیون ریال
162 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 عبذالغنی سالمی 91693***36 خوزستان یک میلیون ریال
163 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 زهرا رضا پور جوان 91414***63 آذربایجان غربی یک میلیون ریال
164 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 سید رحمان برزگری 91249***64 تهران یک میلیون ریال
165 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 عابدین اروسی خان 91971***14 تهران یک میلیون ریال
166 باشگاه فیلم های اختصاصی 22251 حسین ابوطالبی 91896***41 کردستان یک میلیون ریال