اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی(صفحه چهارم )

 

 
اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی
   

 

ردیف نام سرویس

شماره

پیامکی

نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه

تاریخ

قرعه کشی

445
مسابقه بزرگ میلیونرها- 
مسابقه تابستان طلایی-
آذری- سلامت جنسی
2054
ناهید شکوهی صدر
9147***104
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/25
446
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
اتاق گفتگوی سینما- یلدا-
تالار بانوان- ماه من، روز من-
جملات هشت ریشتری
2054
لیلا موسایی
9140***719
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/26
447
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
شهرام عباسی روشنده
9112***174
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/27
448
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
حسین نجفی رفسنجانی
9136***997
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/28
449
شب چله- یلدا-
مسابقه میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
لیگ برتر
2054
سید نورالله جلایی
9130***623
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/29
450
مسابقه تابستان طلایی-
لیگ برتر- دانستنی ها
2054
امیر صادقی
9133***426
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/30
451
مسابقه میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
لیگ برتر- لری- تالار بانوان-
دانستنی ها- آرامش
2054
امیرآقا رئیسی بویرحسنی
9133***176
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/03/31
452
اتاق هواداران تراختور-
اخبار تراختور
2054
سعید تیزدار
9147***122
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/04/01
453
اتاق گفتگوی ازدواج
2054
-
9189***622
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/02
454
خنده- شهریار-
آرامش- لری-
پیشرفته- آذری-
معاشرت- تالار بانوان-
اخبار فوتبال-
اتاق گفتگوی سرخ های پایتخت
2054
-
9176***468
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/03
455
خبر ورزشی- اخبار فوتبال-
مسابقه تابستان طلایی
2054
مهدی ولی زاده
9156***800
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/04
456
اتاق گفتگوی هواداران تراختور
2054
-
9147***224
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/05
457
معاشرت- مد-
آرامش- لیگ برتر
2054
محمد دادی پور
9179***885
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/06
458
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی -
ذهن مثبت فکر سمی
2054
مهران سررشته دار
9147***291
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/07
459
مسابقه وب- مسابقه موبایل-
اتاق ازدواج-
ماه من، روز من
2054
 
9135***430
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/08
460
لیگ برتر- تابستان طلایی
2054
احترام حقیقت نسب
9136***146
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/09
461
پناه- آرامش-
یاس بهشتی
2054
-
9130***170
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/10
462
سلامت جنسی- تالار بانوان-
سرزمین رویاها- شکوه قرآن-
ماه من، روز من -
آرامش-مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
-
9151***092
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/11
463
اخبار فوتبال-
اتاق گفتگوی آبی های پایتخت
2054
-
9140***275
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/12
464
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی -
مسابقه وب-
مسابقه موبایل
2054
سمیه احمدی
9116***474
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/13
465
مولانا-آرامش
2054
-
9174***144
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/14
466
نظام مهندسی ایران
2054
محسن محمدی
9111***032
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/15
467
تالار بانوان
2054
 آسیه نصراللهی
9139***329
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/16
468
آذری
2054
-
9148***039
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/17
469
پناه
2054
 عصمت شاهی
9135***138
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/18
470
لیگ برتر-
مسابقه تابستان طلایی
2054
فریبا شجاعی
9176***529
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/19
471
آرامش
2054
-
9187***188
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/20
472
فنگشویی
2054
 مرضیه مرادی
9119***643
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/21
473
اخبار فوتبال
2054
داوود محمدی
9118***176
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
474
از خودت جلو بزن-
لیگ برتر-
مسابقه تابستان طلایی
2054
محمد حسین نوریان اردکانی
9139***959
گوشی موبایل
1392/04/23
475
اتاق هواداران آبی های پایتخت-
معاشرت- جملات هشت ریشتری-
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
آرامش- اخبار فوتبال
2054
حسن رئیس سعدی
9171***369
گوشی موبایل
1392/05/25
476
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
کیوان رضایی
9113***911
گوشی موبایل
1392/05/25
477
اتاق گفتگوی سپاهان-
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی -
وب- موبایل-
لیگ برتر-اخبار فوتبال-
تالار بانوان-
جملات هشت ریشتری
2054
مهدی معدلت
9111***409
گوشی موبایل
1392/05/25
478
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
- لیگ برتر- یلدا-
سیمای احکام
2054
علی کاشی
9134***026
گوشی موبایل
1392/05/25
479
یاس بهشتی-
مسابقه تابستان طلایی
2054
محمد رضا خواجویی
9118***143
مینی آیپد
1392/05/25
480
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی- پناه
2054
وجیهه اله مهرآور
9135***469
نوت بوک
1392/06/09
481
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
محمدقاسم قالیوند
9165***472
300.000 تومان
1392/06/09
482
لیگ برتر-
مسابقه تابستان طلایی
2054
کبری بهرامی
9165***530
300.000 تومان
1392/06/09
483
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
-تالار بانوان- ماه من، روز من
2054
سعید انفرادی
9147***307
300.000 تومان
1392/06/09
484
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی - آرامش
2054
فریبرز احمدی
9183***757
300.000 تومان
1392/06/09
485
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
نجمه صحرایی
9158***450
300.000 تومان
1392/06/09
486
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
محمد رفیعی
9113***707
300.000 تومان
1392/06/16
487
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی -
اتاق گفتگوی تهران
2054
-
9158***599
300.000 تومان
1392/06/16
488
لیگ برتر-
مسابقه تابستان طلایی
2054
عباس صالح پور
9195***458
300.000 تومان
1392/06/16
489
لیگ برتر-
مسابقه تابستان طلایی
2054
علی اکبر جهانبخش
9138***005
300.000 تومان
1392/06/16
490
محبان اهل بیت-
مسابقه میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
تالار بانوان- معاشرت-آرامش
2054
-
9184***884
300.000 تومان
1392/06/16
491
لیگ برتر-
اتاق هواداران آبی های پایتخت-
مسابقه تابستان طلایی
2054
فریبا یاراحمدی
9169***003
300.000 تومان
1392/06/23
492
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی -
لیگ برتر-
جملات تکان دهنده
هشت ریشتری-
یلدا- مسابقه وب- یلدا-
مسابقه موبایل
2054
-
9170***743
300.000 تومان
1392/06/23
493
لیگ برتر- تابستان طلایی
2054
منیژه خرم
9172***074
300.000 تومان
1392/06/23
494
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
- لیگ برتر- جملات تکان دهنده
هشت ریشتری- یلدا
2054
 
9138***047
300.000 تومان
1392/06/23
495
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
- پناه- معاشرت- مهندسی معدن
- یلدا- محبان اهل بیت
2054
مسعود انصاری
9183***524
1.000.000تومان
1392/06/23
496
مسابقه وب- مسابقه موبایل-
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
- یلدا- آرامش
2054
صالح مشتاق
9144***831
1.000.000 تومان
1392/06/28
497
مسابقه تابستان طلایی
2054
پریسا ناظری
9173***251
1.000.000 تومان
1392/06/29
498
تالار بانوان- دانستنی ها-
مسابقه میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
محبان اهل بیت
2054
محمدباقر بیگی
9165***773
نوت بوک
1392/06/29
499
آرامش
2054
عباس طاهری
9151***270
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/01
500
پناه- آرامش
2054
حامد زبر دست
9176***221
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/02
501
پناه
2054
شهرام اسماعیلی
9130***149
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/03
502
اتاق گفتگوی سینما- آرامش
2054
 
9121***160
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/04
503
اتاق ازدواج- آرامش
2054
فاطمه شاملو فرهمند
9116***459
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/05
504
پناه- مد- آرامش
2054
حسن رفیعی
9179***670
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/06
505
تالار بانوان- لیگ برتر- اخبار فوتبال
2054
 
9167***943
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/07
506
لیگ برتر- اخبار فوتبال-
اتاق گفتگوی آبی های پایتخت
2054
-
9187***093
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/08
507
طبیعت درمانی-یلدا-آرامش
2054
مسعود ملکی
9177***946
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/09
508
تالار بانوان- پناه
2054
 
9139***012
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/10
509
اخبار فوتبال- خبر ورزشی-
تالار بانوان-
مسابقه تابستان طلایی
- مسابقه میلیونرها
2054
شمس الله کهرازه ای
9156***117
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/11
510
سلامت جنسی- تالار بانوان- پناه
2054
 
9175***807
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/12
511
طبیعت درمانی
2054
-
9167***164
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/13
512
دانستنی ها- تالار بانوان
- لیگ برتر
2054
علی اصغر بنی نعیمه
9111***098
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/14
513
نظام پزشکی ایران
2054
فهیمه علیزاده
9121***498
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/15
514
اتاق گفتگوی سرخ های پایتخت-
اتاق گفتگوی تراختور- تالار بانوان- آرامش
2054
-
9147***585
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/16
515
یکی بود، یکی نبود
2054
-
9196***130
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/17
516
مسابقه وب- مسابقه موبایل-
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
- گپ خودمونی-
جملات هشت ریشتری
2054
عزیز الله علی محمدی
9126***924
برنده صندوقچه طلا
1392/05/18
517
شکوه قرآن- مسابقه وب-
مسابقه موبایل- یلدا-
لیگ برتر-ماه من، روز من،
اخبار فوتبال- تالار بانوان
2054
مرتضی محمدیان
9127***741
کمک هزینه
حج عمره
1392/05/19
518
محبان اهل بیت
2054
-
9109***976
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/20
519
نظام پزشکی ایران
2054
الهام احمدزاده
9144***732
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/21
520
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی- آرامش
2054
 
9179***470
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/22
521
رسانه همراه
2054
مهران علیزاده
9128***386
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/23
522
مسابقه بزرگ میلیونرها-
ترکی- اتاق ازدواج- پناه-
سرزمین رویاها-
مسابقه تابستان طلایی-
مولانا- آرامش
2054
کیمیا محمدخواه
9198***538
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/24
523
اخبار فوتبال-لیگ برتر
2054
شهرام قادری
9185***305
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/25
524
فوتبال- مسابقه لیگ برتر-
یلدا- آموزش زبان متوسطه-
آرامش- المپیک-
یکی بود، یکی نبود
2054
عرفان کارگر
9186***807
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/26
525
پیشرفته- تالار بانوان-
آرامش- متوسطه
2054
افسانه زنگنه
9187***966
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/27
526
اخبار فوتبال
2054
-
9145***539
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/28
527
فنگشویی
2054
شهناز مومنی
9198***756
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/29
528
آرامش
2054
-
9176***856
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/30
529
اخبار تراختور-
مسابقه یلدا
2054
-
9146***639
سکه ربع
بهار آزادی
1392/05/31
530
مهندسی معدن
- وب- موبایل-میلیونرها-
تابستان طلایی- لیگ برتر
2054
مریم جراح اوره
9124***258
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
531
مسابقه وب- مسابقه موبایل
2054
 حسین نجفی
9173***693
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
532
مسابقه وب-
مسابقه موبایل-
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
2054
شیوا مظهری
9127***359
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
533
از خودت جلو بزن-
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
تالار بانوان- 
مسابقه وب- مسابقه موبایل-
کلیدهای جادویی
سلامت و آرامش- لیگ برتر
2054
 
9187***033
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
534
مسابقه وب- مسابقه موبایل-آرامش-
معاشرت-تالار بانوان
2054
مجید ترک محمدی
9127***557
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
535
اصناف- مسابقه وب-
مسابقه موبایل- پناه- اخبار فوتبال
2054
محمدعلی بیضایی
9158***832
سکه ربع
بهار آزادی
1392/04/22
536
مسابقه وب-
مسابقه موبایل-لیگ برتر- یلدا
2054
احمد حفیظی
9132***643
سفر به بلندترین
برج دنیا
1392/04/22
537
مسابقه وب- مسابقه موبایل
2054
محمد رفیع زاده
9126***848
Galaxyace2
1392/04/22
538
مسابقه وب- مسابقه موبایل-
فرزند سالم- هشت ریشتری- یلدا
2054
مریم بهرامی
9124***773
Galaxyace2
1392/04/22
539
مسابقه بزرگ میلیونرها- 
مسابقه وب- مسابقه موبایل
2054
 
9121***856
Galaxyace2
1392/04/22
540
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
مسابقه وب- مسابقه موبایل
- شکوه قران- یلدا- معاشرت
2054
علی شهبازی
9171***889
Galaxyace2
1392/04/22
541
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
مسابقه وب- مسابقه موبایل-
آموزش انگلیسی متوسطه
2054
فرحناز ردایی
9126***496
Galaxyace2
1392/04/22
542
اصناف- مسابقه وب-
مسابقه موبایل
2054
اسماعیل عشایری
9127***166
مدال زرین به ارزش
 5 میلیون تومان
1392/04/22
543
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه وب-
مسابقه موبایل- یلدا
2054
حمیدرضا سردار شهید
9141***589
 
1392/04/22
544
مسابقه تابستان طلایی
-وب- موبایل
2054
زهرا نجفی
9144***067
مدال زرین به ارزش
5 میلیون تومان
1392/04/22
545
شکوه قرآن-
مسابقه وب- مسابقه موبایل
2054
مجتبی ملائیان
9118***508
مدال زرین به ارزش
5 میلیون تومان
1392/04/22
546
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
محبان اهل بیت-
فرزند سالم- جملات هشت
ریشتری
2054
حسن زنجیری
9157***987
مدال زرین به ارزش
5 میلیون تومان
1392/04/22
547
مسابقه قهرمان وب
2054
زهرا محمدی
9196***153
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
548
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
لیگ برتر- یلدا- وب-
موبایل-اخبار فوتبال
2054
محمدرضا گلجوئی
9124***674
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
549
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی
-لیگ برتر- یلدا- وب- موبایل
- آرامش
2054
عباس خدایاری
9146***746
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
550
 مسابقه وب- مسابقه موبایل
2054
سید حسین میرآفتاب
9122***655
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
551
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
لیگ برتر- یلدا- وب-
موبایل- آرامش
2054
ماریا عرفان آرانی
9133***566
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
552
مسابقه بزرگ میلیونرها-
مسابقه تابستان طلایی-
لیگ برتر- یلدا- وب- موبایل
2054
محمد حسین مهدی زاده
9126***634
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
553
مسابقه وب
2054
مسعود زرین فر
9163***906
جایزه به مبلغ 200
هزار تومان
1392/04/22
554
فنگشویی- مسابقه وب-
 مسابقه موبایل -یلدا
2054
صگر حتیت
9173***121
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
555
فنگشویی- مسابقه وب- 
مسابقه موبایل - لیگ برتر
2054
علی ساسانی
9190***395
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
556
 مسابقه تابستان طلایی- مسابقه وب-
 مسابقه موبایل -
مسابقه یاس بهشتی
2054
غلامرضا نصیری
9198***958
جایزه به مبلغ
200 هزار تومان
1392/04/22
557
ماه من، روز من- مسابقه آذربایجان
2054
صغری باقرزاده
9146***698
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/01
558
مهندسی معدن
2054
 
9125***015
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/02
559
هزار گوهر از امیر
2054
 
9191***358
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/03
560
آذری- معاشرت-
فوتبال- فنگشویی
- اخبار تراختور- گپ خودمونی
2054
امیررضا زارعی
9146***607
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/04
561
سریال رسانه ملی-
سرزمین رویاها
2054
احد گلستان
9146***520
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/05
562
سپاهان- فوتبال-
جملات هشت ریشتری
- محبان اهل بیت-
لیگ برتر- آرامش
2054
ایرج مولایی
9187***197
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/06
563
تالار بانوان- معاشرت-
آرامش- فال حافظ
2054
حمید چمنی
9155***443
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/07
564
تالار بانوان- دانستنیها
2054
-
9151***574
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/08
565
لیگ برتر- آرامش-
اتاق هواداران
سرخ های پایتخت
2054
-
9163***400
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/09
566
اتاق سینما
2054
حمید نکوسار
9126***421
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/10
567
آرامش
2054
محمد یوسف محمد میرزا
9183***441
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/11
568
تابستان طلایی-
همراه پاییزی-
میلیونرها- تالار بانوان-
نظام مهندسی
2054
لیلا اصفهانی
9124***306
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/12
569
تالار بانوان- معاشرت
- جملات هشت ریشتری
2054
-
9167***040
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/13
570
اتاق سینما- فوتبال-
تالار بانوان-
کافه خنده - آرامش
2054
-
9191***607
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/14
571
آرامش
2054
-
9173***487
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/15
572
ماه من روز من- فال حافظ
2054
مریم سعدی
9197***322
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/16
573
پناه- تابستان طلایی
2054
آرزو زمانی
9122***576
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/17
574
آرامش
2054
-
9147***997
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/18
575
اتاق سرخ های پایتخت
2054
-
9100***685
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/19
576
لیگ برتر- آرامش
2054
فتحی ستارخانی
9118***288
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/20
577
محبان اهل بیت-
میلیونرها- دانستنی ها
2054
محمد رنجی
9118***057
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/21
578
آرامش- آموزش زبان ترکی
2054
-
9137***126
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/22
579
اتاق ازدواج
2054
-
9130***941
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/23
580
از خودت جلو بزن
2054
افراص تمبری
9186***208
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/24
581
آذری
2054
یاسر جعفری
9145***026
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/25
582
همراه پاییزی-
تابستان طلایی- میلیونرها- 
وب- موبایل- لیگ برتر-
جملات هشت ریشتری
2054
امین فیاضیان
9159***927
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/26
583
المپیک- فوتبال-لیگ برتر- آرامش
2054
سید اکبر کرمانی
9195***438
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/27
584
اتاق ازدواج- تالار بانوان-
جملات هشت
ریشتری- آرامش
2054
-
9109***554
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/28
585
مسابقه اذربایجان
2054
-
9145***513
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/29
586
معاشرت- آرامش- آذری-
مد- آموزش پیشرفته-
آموزش ترکی
2054
محمد سیدی
9149***151
سکه ربع
بهار آزادی
1392/06/30
587
همراه پاییزی-
تابستان طلایی- وب-
موبایل- لیگ برتر-
آبی های پایتخت- فوتبال
2054
اوریای شاکری
9183***102
شمش طلا
به مبلغ
50 میلیون تومان
1392/06/31
588
لیگ برتر-
تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
مهرداد قصمی
9175***235
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/04
589
آرامش- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- سرزمین رویاها
2054
فرشته سرسنگی علی آباد
9197***084
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/05
590
مولانا- نکات کنکوری
پیش دانشگاهی
- وب- موبایل-
تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
کیانوش حیاط غیبی
9139***732
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/06
591
سرخ های پایتخت-
ابستان طلایی- همراه پاییزی
2054
ابوالفضل شیرین
9123***385
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/07
592
میلیونرها-
تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
معصومه السادات دادوران
9135***834
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/08
593
همراه پاییزی-
تابستان طلایی-
اتاق ازدواج- آذربایجان
2054
جعفر تقوی
9143***231
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/09
594
همراه پاییزی-
تابستان طلایی-
میلیونرها- وب- موبایل- آذری
2054
جعفر فیضی
9143***371
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/10
595
همراه پاییزی-یلدا- معاشرت
2054
پیش یار
9177***357
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/11
596
همراه پاییزی-
تابستان طلایی-
میلیونرها- وب-
موبایل- مولانا- آرامش-
معاشرت- تالار بانوان
2054
مجتبی فیض الله کارگر
9187***973
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/12
597
میلیونرها- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- آرامش
2054
محمد ذوالفقاریان
9196***056
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/13
598
ماه من روز من-
تابستان طلایی-
همراه پاییزی- پناه-
لیگ برتر- آرامش
2054
ربابه افتاده حال
9126***440
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/14
599
همراه پاییزی- تابستان طلایی-
 وب- موبایل- لیگ برتر
2054
ایمان دانشمند
9177***238
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/15
600
همراه پاییزی-
تابستان طلایی-
سرزمین رویاها-
ماه من روز من-
میلیونرها-
سلامت جنسی
2054
سمیه طالبی
9113***262
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/16
601
میلیونرها- تابستان طلایی
- همراه پاییزی
2054
مصطفی کریم نژاد
9157***860
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/17
602
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
محمد هاشم مرادی
9175***807
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/18
603
لیگ برتر-
همراه پاییزی- وب- موبایل
2054
محدثه شمس قلع دین سعید
9132***505
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/19
604
فرزند سالم- همراه پاییزی-
وب- موبایل-
از خودت جلو بزن
2050
احمد محمد رضایی
9132***812
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/20
605
مسابقه آذربایجان
20541
رباب قربانی
9147***460
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/21
606
میلیونرها- تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
روح الله جفاکش
9135***452
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/22
607
میلیونرها- تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
محمد آرین
9155***539
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/23
608
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
محمد جواد جلالی
9132***912
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/24
609
همراه پاییزی- یاس بهشتی
2054
فیروزه رحیمی
9167***882
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/25
610
همراه پاییزی- یاس بهشتی-
ماه من، روز من- مهندسی معدن
2054
نیره قزل صفلو
9117***168
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/26
611
میلیونرها- تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
سهراب محمد مجاور
9144***225
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/27
612
میلیونرها-متوسطه -
جملات هشت ریشتری- کافه خنده
2054
فاطمه رضایی
9171***191
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/28
613
لیگ برتر- تابستان طلایی
- همراه پاییزی-
ماه من، روز من- فوتبال- آرامش
2054
جعفر معدنی
9181***902
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/29
614
میلیونرها- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- آرامش
2054
ابراهیم بلوچ زایی
9105***003
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/07/30
615
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی
2054
مهدی عدیات
9163***431
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/01
616
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- محبان اهل بیت-
فوتبال- میلیونرها- تالار بانوان
2054
نعیم افرازه
9135***019
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/02
617
لیگ برتر- تابستان طلایی
- همراه پاییزی-
محبان اهل بیت-یلدا
2054
مهرداد اسماعیلی
9112***720
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/03
618
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- یلدا
2054
رضا آدینه لو
9196***816
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/04
619
لیگ برتر- تابستان طلایی
- همراه پاییزی-
اتاق گفتگوی
سرخ های پایتخت
2054
سید محد جمال هاشمی
9197***314
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/05
620
همراه پاییزی
2054
مریم یعقوبی
9176***733
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/06
621
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- یلدا
2054
بهروز قریشی
9111***588
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/07
622
لیگ برتر-
تابستان طلایی- همراه پاییزی
2054
علیرضا صادقی
9139***943
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/08
623
همراه پاییزی- یلدا- فوتبال
2054
قاسم سرشک
9124***519
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/10
624
همراه پاییزی-
جملات تکان دهنده
هشت ریشتری-
تابستان طلایی- آذری
2054
داریوش امینی
9118***501
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/11
625
لیگ برتر- تابستان طلایی-
همراه پاییزی- یلدا-
دانستنی ها- از خودت جلو بزن
2054
یوسف شیرخانی
9187***196
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/12
626
لیگ برتر-
تابستان طلایی
- همراه پاییزی
2054
سرمد بیداری
9197***839
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/13
627
شکوه قران-
یاس بهشتی-
همراه پاییزی
2054
طیبه کاظمی
9140***311
یک میلیون تومان
پول نقد
1392/08/14