لغات

 

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل آموزش لغات را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
لغت
VOC
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
لغتخاموش
VOC Off
 
  
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.      Accept: To agree to receive
پذیرفتن
Accident: Something that happens by chance or mistake. An unplanned event
تصادف، حادثه
Accuse: To say a person is responsible for an act or crime. To make a statement against someone
متهم کردن
2.     Afraid: Feeling fear
هراسان
Agency: An organization that is part of a larger group
نمایندگی
Aid: To help. To support. Help, assistance
آمك کردن، پشتیبانی کردن، دستیاری

 

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100