آنچه یک مهندس باید بداند

با اشتراک این سرویس روزانه 1  الی 3 پیامک حاوی  نکات مهندسی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205805 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
مهندس
ENK

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
مهندس  خاموش
ENK Off

 

 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
 

نمونه محتوای دریافتی:

1.        برای سازه های بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد، میلگردهای عرضی ستون ها درمحل اتصال به پی می بایست مطابق کدام یک ازگزینه های زیر باشد؟ 1)ادامه میلگردهای عرضی در داخل پی ضروری نیست2)میلگردهای عرضی باید میلگردهای طولی را درتمام ضخامت پی احاطه کنند3) میلگرد های عرضی باید به طول 30سانتی متر در داخل پی ادامه یابد. جواب: گزینه3

2.       از داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شودمگر مصالحی که برای کوتاه مدت وبرای انجام کار فوری مورد نیاز باشد .درچنین حالتی نیز بایدجهت تعادل داربست بار روی جایگاه بطور یکنواخت توزیع گردد. در پایان کار روزانه باید کلیه مصالح وابزار کار از روی جایگاه داربست تخلیه گردد. منبع:12-7-2-10

توضیحات مختصر:

از داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شودمگر مصالحی که برای کوتاه مدت وبرای انجام کار فوری مورد نیاز باشد .درچنین حالتی نیز بایدجهت تعادل داربست بار روی جایگاه بطور یکنواخت توزیع گردد