اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

 

 

اسامی برندگان هفته دوازدهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۱۲۰۷۸۳۵۷۴۹۱
نام و نام خانوادگی سید عثمان احمدی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091852***49
نام پدر سید خالد
شماره شناسنامه 0
استان سنندج- کردستان
2
کد قرعه کشی ۱۲۱۱۵۴۲۳۲۶۳
نام و نام خانوادگی حمید آقا بابایی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091407***50
نام پدر حسین
شماره شناسنامه 112
استان یزد
اسامی برندگان هفته دوازدهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
سنندج- کردستان 0 سید خالد 091852***49
۱۰۰ میلیون تومان احمدی سید عثمان ۱۲۰۷۸۳۵۷۴۹۱
1
دهم
یزد 112 حسین 091407***50 ۱۰۰ میلیون تومان آقا بابایی حمید ۱۲۱۱۵۴۲۳۲۶۳
2

اسامی برندگان هفته یازدهم،هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۱۱۰۵۰۲۷۶۳۰۹
نام و نام خانوادگی علی اکبر شورکایی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091192***51
نام پدر علی
شماره شناسنامه ۶۵۰
استان مازندران
2
کد قرعه کشی ۱۱۰۷۷۷۰۲۴۵۳
نام و نام خانوادگی حجت کشاورز اشکلک 
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091199***13
نام پدر ابراهیم
شماره شناسنامه 577
استان مازنداران

 

اسامی برندگان هفته یازدهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
مازندران ۶۵۰ علی 091192***51
۱۰۰ میلیون تومان شورکایی علی اکبر  ۱۱۰۵۰۲۷۶۳۰۹
1
دهم
مازنداران 577 ابراهیم 091199***13 ۱۰۰ میلیون تومان کشاورز اشکلک  حجت  ۱۱۰۷۷۷۰۲۴۵۳
2

 

اسامی برندگان هفته دهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۱۰۰۶۷۶۳۸۹۱۸
نام و نام خانوادگی مسلم اردشیر مقدم
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091752***59
نام پدر مسلم
شماره شناسنامه ۱۱
استان کهکیلویه و بویراحمد
2
کد قرعه کشی ۱۰۱۲۰۰۷۲۹۴۹
نام و نام خانوادگی مهدی دانا سنگری
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091711***84
نام پدر شیرزاد
شماره شناسنامه ۱۲۱۰
استان فارس
 
اسامی برندگان هفته دهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
کهکیلویه و بویراحمد 11 مسلم 091752 *** 59 ۱۰۰ میلیون تومان اردشیر مقدم مسلم 10067638918
1
دهم
فارس 1210 شیرزاد 091711 *** 84 ۱۰۰ میلیون تومان دانا سنگری مهدی 10120072949
2

 

اسامی برندگان هفته نهم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۹۰۷۱۰۹۳۰۳۷
نام و نام خانوادگی عبدالغنی بهی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091554***65
نام پدر لعل محمد
شماره شناسنامه ۱۲۰۱
استان سیستان و بلوچستان
2
کد قرعه کشی ۹۰۸۳۸۲۲۷۳۶
نام و نام خانوادگی حفصه نیکخواه خواجه عطایی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091765***87
نام پدر محمد
شماره شناسنامه ۳۳۸۰۳۵۶۳۸۷
استان هرمزگان
 
اسامی برندگان هفته نهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
سیستان و بلوچستان 1201 لعل محمد 091554 *** 65 ۱۰۰ میلیون تومان بهی عبدالغنی 9071093037
1
نهم
هرمزگان 3380356387 محمد 091765 *** 87 ۱۰۰ میلیون تومان نیکخواه خواجه عطایی حفصه 9083822736
2

 

اسامی برندگان هفته هشتم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۸۰۵۳۲۹۹۳۰۳
نام و نام خانوادگی عقیل ذاکری گورزانگی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091763***09
نام پدر علی
شماره شناسنامه ۱۹۳۵
استان فارس
2
کد قرعه کشی ۸۰۳۸۸۵۲۸۵۷
نام و نام خانوادگی اسماعیل نقیب
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091066***95
نام پدر محمد
شماره شناسنامه ۳۲۱
استان تهران
 
اسامی برندگان هفته هشتم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
فارس 1935 علی 091763 *** 09 ۱۰۰ میلیون تومان ذاکری گورزانگی عقیل 8053299303
1
هشتم
تهران 321 محمد 091066 *** 95 ۱۰۰ میلیون تومان نقیب اسماعیل 8038852857
2

 

اسامی برندگان هفته هفتم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۷۰۵۷۸۱۱۴۹۲
نام و نام خانوادگی کلثوم رضوانی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091547***24
نام پدر صفر علی
شماره شناسنامه -
استان خراسان رضوی
2
کد قرعه کشی ۷۰۶۴۶۷۶۷۶۶
نام و نام خانوادگی ابراهیم صدر ممتاز
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091916***13
نام پدر محمد علی
شماره شناسنامه ۵۱۸
استان تهران
 
اسامی برندگان هفته هفتم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
خراسان رضوی - صفر علی 091547 *** 24 ۱۰۰ میلیون تومان رضوانی کلثوم 7057811492
1
هفتم
 تهران

518

محمد علی 091916 *** 13 ۱۰۰ میلیون تومان صدر ممتاز ابراهیم 7064676766
2

 

اسامی برندگان هفته ششم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۶۰۰۰۵۷۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی هیبت زهی سورانمحمد طاهر
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091587***85
نام پدر خدابخش
شماره شناسنامه ۳۶۹۰۰۳۵۸۵۶
استان سیستان و بلوچستان
2
کد قرعه کشی ۶۱۲۴۶۷۱۹۰۴
نام و نام خانوادگی احمد مکوندی غلامی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091676***90
نام پدر عوض
شماره شناسنامه ۱۹
استان خوزستان
 
اسامی برندگان هفته ششم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
 سیستان و بلوچستان
3690035856 خدابخش 091587 *** 85 ۱۰۰ میلیون تومان هیبت زهی سوران محمد طاهر 6000577002
1
ششم
  خوزستان

19

عوض 091676 *** 90 ۱۰۰ میلیون تومان مکوندی غلامی احمد 6124671904
2

 

اسامی برندگان هفته پنجم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۵۰۴۷۶۲۳۵۳۰
نام و نام خانوادگی سهراب ترابی نژاد
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091684***55
نام پدر حبیب
شماره شناسنامه ۴۱۲۰۳۳۲۷۲۱
استان لرستان
2
کد قرعه کشی ۵۰۹۱۲۲۲۶۸۳
نام و نام خانوادگی لیلا محمدی تبار
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091233***04
نام پدر عزت الله
شماره شناسنامه ۹۳۹۲
استان تهران
 
اسامی برندگان هفته پنجم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  لرستان
 
4120332721
حبیب 091684 *** 55 ۱۰۰ میلیون تومان ترابی نژاد سهراب 5047623530
1
پنجم
  تهران

9392

عزت الله 091233 *** 04 ۱۰۰ میلیون تومان محمدی تبار لیلا 5091222683
2

 

اسامی برندگان هفته چهارم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۴۰۷۶۸۶۴۲۴۷
نام و نام خانوادگی سید عباس موسوی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091167***93
نام پدر سید هاشم
شماره شناسنامه ۲
استان مازندران
2
کد قرعه کشی ۴۰۷۰۹۲۵۲۶۱
نام و نام خانوادگی حسن دادعلی شاهی
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091511***01
نام پدر علی
شماره شناسنامه ۶۰۳۴۸
استان خراسان رضوی
 
اسامی برندگان هفته چهارم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  مازندران
 
 سید هاشم
091167 *** 93 ۱۰۰ میلیون تومان موسوی سید عباس 4076864247
1
چهارم
  خراسان رضوی
  
60348 علی 091511 *** 01 ۱۰۰ میلیون تومان دادعلی شاهی حسن 4070925261
2

 

اسامی برندگان هفته سوم ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۳۰۷۴۵۲۷۴۷۱
نام و نام خانوادگی سامان صالح نسب
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091631***98
نام پدر یدالله
شماره شناسنامه ۹۳
استان خوزستان
2
کد قرعه کشی ۳۰۴۰۸۴۴۳۵۵
نام و نام خانوادگی مجتبی قاسم زاده
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091232***20
نام پدر محمد ابراهیم
شماره شناسنامه ۴۷
استان تهران
 
اسامی برندگان هفته سوم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته

خوزستان

 

  

 93
 یدالله
 091631 *** 98
100 میلیون تومان
صالح نسب
 سامان
3074527471
1
سوم

تهران

 

  

47 محمد ابراهیم  091232 *** 20
100 میلیون تومان
قاسم زاده
مجتبی 
3040844355
2

 

اسامی برندگان هفته دوم، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۲۱۱۰۳۲۲۱۰۸
نام و نام خانوادگی محمد ایمانی خیرآباد
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091490***34
نام پدر حسن
شماره شناسنامه ۵۳۰
استان آذربایجان شرقی
2
کد قرعه کشی ۲۱۲۹۸۳۷۲۱۲
نام و نام خانوادگی اشرف دالوند
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091696***27
نام پدر علی حسین
شماره شناسنامه ۸۷۳۴
استان لرستان
 
اسامی برندگان هفته دوم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
آذربایجان شرقی
530
حسن
091490 *** 34
100 میلیون تومان
ایمانی خیرآباد
محمد
2110322108
1
دوم
لرستان
8734
علی حسین
091696 *** 27
100 میلیون تومان
دالوند
اشرف
2129837212
2

 

اسامی برندگان هفته اول ، هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

1
کد قرعه کشی ۱۰۷۱۵۲۴۱۷۸
نام و نام خانوادگی حسن رضایی مهر
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091830***96
نام پدر قربانعلی
شماره شناسنامه ۵۷
استان همدان
2
کد قرعه کشی ۱۰۳۰۰۶۵۰۸۹
نام و نام خانوادگی اصغر محمدزاده
عنوان هدیه ۱۰۰ میلیون تومان
شماره تلفن همراه 091280***57
نام پدر علی
شماره شناسنامه ۱۰۵۶۸
استان تهران
 
اسامی برندگان هفته اول ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
همدان
57
قربانعلی
091830 *** 96
100 میلیون تومان
رضایی مهر
حسن
1071524178
1
اول
تهران
10568
علی
091280 *** 57
100 میلیون تومان
محمدزاده
اصغر
1030065089
2

 

 

 

جهت دریافت جوایز متعاقباً با برندگان تماس حاصل خواهد شد

 

 

راهبر