اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت فروردین 93

 

 

فروردین 1393

   

عنوان هدیه

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

نام پدر

شماره شناسنامه

استان

یک دستگاه پراید

فاطمه

پیر هوشیاران

672 *** 9188

کیومرث

3241477851

کرمانشاه

 

 

 

اسامی برندگان گوشی هواووی Ascend P6 طرح شتاب درپرداخت مربوط به فروردین 1393

   
ردیف

عنوان هدیه

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

نام پدر

شماره شناسنامه

استان

1

گوشی هواوی Ascend  P6

عبدالصمد

اصغرزاده عباسی

9141 *** 243

غلامحسین

438

آذربایجان شرقی

2

گوشی هواوی Ascend  P6

سید اصغر

هاشمی

9141 *** 790

میر اژدر

1195

آذربایجان شرقی

3

گوشی هواوی Ascend  P6

اصغر

عبدلی کردکندی

9141 *** 370

علی اکبر

17

آذربایجان شرقی

4

گوشی هواوی Ascend  P6

نادر

شمیع زاده

9143 *** 265

محمد

19074

آذربایجان شرقی

5

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدحسین

دست حنای چهارمی

9144 *** 804

خداداد

1022

آذربایجان شرقی

6

گوشی هواوی Ascend  P6

سعید

مسعودی پناه

9144 *** 691

اسمعیل

69450

آذربایجان شرقی

7

گوشی هواوی Ascend  P6

ناصر

دستیار

9144 *** 099

محمد

4436

آذربایجان شرقی

8

گوشی هواوی Ascend  P6

رسول

حسین نژاد

9141 *** 048

زلفعلی

14597

آذربایجان غربی

9

گوشی هواوی Ascend  P6

نرگس

طاهریان

9131 *** 450

غلامعلی

1659

اصفهان

10

گوشی هواوی Ascend  P6

سعید

اسماعیل زاده درچه

9131 *** 086

عباس

25

اصفهان

11

گوشی هواوی Ascend  P6

لاله

ترکش اصفهانی

9132 *** 424

جلال

3941

اصفهان

12

گوشی هواوی Ascend  P6

فریده

صبوحی

9132 *** 702

محمد

774

اصفهان

13

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

نعمتی

9132 *** 987

نصرت اله

1574

اصفهان

14

گوشی هواوی Ascend  P6

حسن

خراسانی فردوانی

9133 *** 691

رضا

265

اصفهان

15

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

ازهری

9133 *** 542

مرتضی

31138

اصفهان

16

گوشی هواوی Ascend  P6

سمیه

دارابی

9133 *** 358

احمد

245

اصفهان

17

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

یمینی

9177 *** 152

عبدالرسول

986

بوشهر

18

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

علی محمدی

9102 *** 980

قربانعلی

852

تهران

19

گوشی هواوی Ascend  P6

سید علی اکبر

اعتبار

9121 *** 403

سید احمد

756

تهران

20

گوشی هواوی Ascend  P6

انسیه

شاپور گان

9121 *** 476

حسن

1548

تهران

21

گوشی هواوی Ascend  P6

غلام عباس

فیروزی

9121 *** 328

احمد

41293

تهران

22

گوشی هواوی Ascend  P6

خلیل

اسماعیل نژاد

9121 *** 871

ابراهیم

864

تهران

23

گوشی هواوی Ascend  P6

فتح اله

دلفانی خان

9121 *** 458

حسین

1423

تهران

24

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

مصحفی

9122 *** 305

محمد

2924

تهران

25

گوشی هواوی Ascend  P6

مجید

بختیارکیا

9122 *** 925

محمد رضا

4603

تهران

26

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

عمرائی

9122 *** 793

محمد کاظم

4

تهران

27

گوشی هواوی Ascend  P6

کرم

میرزاده

9123 *** 624

کریم

1

تهران

28

گوشی هواوی Ascend  P6

فرد

طهماسیان

9123 *** 757

بغوز

3273

تهران

29

گوشی هواوی Ascend  P6

سید مصطفی

نبوی

9123 *** 202

میرمحمد

3058

تهران

30

گوشی هواوی Ascend  P6

سید محمد

حسینی

9124 *** 794

سید احمد

4394

تهران

31

گوشی هواوی Ascend  P6

زهره

جعفری سنجابی

9124 *** 158

محمد علی

32

تهران

32

گوشی هواوی Ascend  P6

محبوبه

نیک نژاد

9124 *** 186

مختار

1326

تهران

33

گوشی هواوی Ascend  P6

رقیه

شفیعی ثابت

9124 *** 657

علی

73

تهران

34

گوشی هواوی Ascend  P6

راحله

قهرمانی

9124 *** 123

عینعلی

14

تهران

35

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

بیطرفان

9124 *** 473

رضا

126

تهران

36

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد رضا

ذوالفقاری مشهدی

9124 *** 879

علی اصغر

3236

تهران

37

گوشی هواوی Ascend  P6

احمد

مراد قنبر

9125 *** 713

شرفعلی

405

تهران

38

گوشی هواوی Ascend  P6

سمیه

مهین ترابی

9125 *** 165

فرهاد

2404

تهران

39

گوشی هواوی Ascend  P6

مصطفی

غربی جله گران

9126 *** 270

ابراهیم

11026073

تهران

40

گوشی هواوی Ascend  P6

نغمه

صدوقی یزدی

9126 *** 454

حسن

1147

تهران

41

گوشی هواوی Ascend  P6

فیروز

حیدری

9126 *** 409

صفی اله

19360

تهران

42

گوشی هواوی Ascend  P6

صدیقه

ندرلو

9126 *** 713

وجیهه اله

10037

تهران

43

گوشی هواوی Ascend  P6

سید محمد رضا

صافی

9126 *** 566

سید عبدالکریم

334

تهران

44

گوشی هواوی Ascend  P6

رقیه

علی بیگی

9127 *** 360

ابراهیم

8415

تهران

45

گوشی هواوی Ascend  P6

منصوره

بشارت مهر

9127 *** 029

عباس

1221

تهران

46

گوشی هواوی Ascend  P6

مریم

شهبازی

9127 *** 314

محمد علی

3953

تهران

47

گوشی هواوی Ascend  P6

اسیه

ایرانی شاد

9127 *** 749

صدرالدین

3876

تهران

48

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

نصرالهی

9127 *** 809

اقاحسن

386

تهران

49

گوشی هواوی Ascend  P6

الهویردی

روشن ضمیر

9127 *** 421

رحیم

1583

تهران

50

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

سیفی

9127 *** 118

محمد ابراهیم

3776

تهران

51

گوشی هواوی Ascend  P6

ابراهیم

زمانی

9127 *** 749

نصرت

8513

تهران

52

گوشی هواوی Ascend  P6

علی

علوی جم

9128 *** 570

محرم

345

تهران

53

گوشی هواوی Ascend  P6

حسن

جمالی

9133 *** 516

احمد

830018451

خراسان جنوبی

54

گوشی هواوی Ascend  P6

اسد اله

علیزاده

9151 *** 615

محمد رضا

415

خراسان جنوبی

55

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدرضا

معتمدالشریعتی

9151 *** 515

سیداکبر

168

خراسان رضوی

56

گوشی هواوی Ascend  P6

مهری

جهان نوش

9151 *** 501

ارسلان

556

خراسان رضوی

57

گوشی هواوی Ascend  P6

ابوالقاسم

حبیبی خراسانی

9151 *** 492

اسمعیل

48

خراسان رضوی

58

گوشی هواوی Ascend  P6

فرنوش

حاجی عبدالغفار

9151 *** 829

فرشید

1957

خراسان رضوی

59

گوشی هواوی Ascend  P6

جلیل

پیامی رهورد

9151 *** 551

عباسغلی

855

خراسان رضوی

60

گوشی هواوی Ascend  P6

جواد

 

ارسلانی

 

9153 *** 470

حمیدرضا

11267

خراسان رضوی

61

گوشی هواوی Ascend  P6

سیدرضا

علیزاده باغ شمالی

9153 *** 689

سیدحسین

1574

خراسان رضوی

62

گوشی هواوی Ascend  P6

طیبه

نصری

9155 *** 385

علی اکبر

815

خراسان رضوی

63

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

یوسف نیا

9155 *** 750

علی

3250

خراسان رضوی

64

گوشی هواوی Ascend  P6

بی بی بتول

اسدی

9155 *** 391

سیدمحمد

73

خراسان رضوی

65

گوشی هواوی Ascend  P6

ویدا

مهجور

9155 *** 076

عباس

208

خراسان رضوی

66

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدرضا

جعفری

9153 *** 675

حسین

2

خراسان شمالی

67

گوشی هواوی Ascend  P6

محمدطاهر

افضل

9161 *** 273

علی

424

خوزستان

68

گوشی هواوی Ascend  P6

زهرا

ریاحی

9161 *** 582

محمدرضا

1990475558

خوزستان

69

گوشی هواوی Ascend  P6

احسان

فریحی زاده

9166 *** 851

حسن

0

خوزستان

70

گوشی هواوی Ascend  P6

لیلا

صالحی

9124 *** 414

احمد علی

360

زنجان

71

گوشی هواوی Ascend  P6

نرگس

حیدری

9126 *** 894

علی

5873

زنجان

72

گوشی هواوی Ascend  P6

رسول

ابوطالبی

9127 *** 168

رحمان

1173

زنجان

73

گوشی هواوی Ascend  P6

وحید

خلیلی

9126 *** 745

یزدان

100

سمنان

74

گوشی هواوی Ascend  P6

حسین

پور محمودی

9171 *** 980

یوسف

10

فارس

75

گوشی هواوی Ascend  P6

امان اله

سیفی بلیانی

9171 *** 578

غلامعلی

563

فارس

76

گوشی هواوی Ascend  P6

حمیدرضا

مرتضوی

9171 *** 334

اله رحم

1323

فارس

77

گوشی هواوی Ascend  P6

اسفندیار

کمالی

9171 *** 227

علی

862

فارس

78

گوشی هواوی Ascend  P6

معصومه

جمشیدی

9177 *** 322

سرمست

1423

فارس

79

گوشی هواوی Ascend  P6

سید جمال

صمدی

9183 *** 069

سید محمد

23204

کردستان

80

گوشی هواوی Ascend  P6

فریبا

اسعدی

9188 *** 732

عبداله

250

کردستان

81

گوشی هواوی Ascend  P6

زهرا

محمود ابادی

9131 *** 175

بمانعلی

11575

کرمان

82

گوشی هواوی Ascend  P6

لاله

صالحی

9132 *** 044

علی

796

کرمان

83

گوشی هواوی Ascend  P6

عمار

علویان

9132 *** 708

علی

25

کرمان

84

گوشی هواوی Ascend  P6

علیرضا

حکاک زاده

9132 *** 490

حسین

2980620858

کرمان

85

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد هادی

ناظری مقدم

9133 *** 174

حسین

5407

کرمان

86

گوشی هواوی Ascend  P6

رضا

مرادپور نگاری

9133 *** 269

نادعلی

5

کرمان

87

گوشی هواوی Ascend  P6

سید بزرگ

حسینی

9111 *** 196

سیدحسین

4

گلستان

88

گوشی هواوی Ascend  P6

فاطمه

عودی

9112 *** 412

محمدعلی

16461

گلستان

89

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

هیوه چی

9112 *** 146

قلیچ دوردی

795

گلستان

90

گوشی هواوی Ascend  P6

بهرام

عبداللهی قلعه بین

9111 *** 154

حاتم

3

گیلان

91

گوشی هواوی Ascend  P6

کوشت

رضایی ماسوله

9112 *** 496

فرخ

1140

گیلان

92

گوشی هواوی Ascend  P6

رسول

معدنی زیدهی

9112 *** 051

چراغعلی

10

گیلان

93

گوشی هواوی Ascend  P6

سیده خدیجه

اولیائی رودسری

9113 *** 373

سید محمد

6797

گیلان

94

گوشی هواوی Ascend  P6

فیض اله

حیدریان

9163 *** 235

یاراله

17

لرستان

95

گوشی هواوی Ascend  P6

لطیف

جعفری نیا

9166 *** 624

قندی

1465

لرستان

96

گوشی هواوی Ascend  P6

شجاع

مرادنژاد سرخکلائی

9112 *** 712

اکبر

1343

مازندران

97

گوشی هواوی Ascend  P6

فریبا

باغبان باهری

9113 *** 324

حسین

1147

مازندران

98

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

فداکار

9188 *** 282

محمد علی

552

مرکزی

99

گوشی هواوی Ascend  P6

یعقوب

امیری رائیر

9177 *** 273

محمود

558

هرمزگان

100

گوشی هواوی Ascend  P6

محمد

رشید خانی

9183 *** 351

علی اکبر

133

همدان

 

 

راهبر