اسامی برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی "14 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف "

اسامی برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی "14 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95/07/24 رضا میناهی پور خوزستان 9169***062 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
2 95/07/24 مهرداد عبدی کرمانشاه 9186***127 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
3 95/07/24 مصطفی شهنایی اصفهان 9138***153 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
4 95/07/24 عیسی خواجه سرخوبیه کرمان 9139***334 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
5 95/07/24 مراد علی طالبی اصفهان 9139***788 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
6 95/07/24 یلدا عبدالهی شریف تهران 9101***178 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
7 95/07/24 علی درویشی لرستان 9169***043 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
8 95/07/24 حمید امانی کردستان 9187***277 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
9 95/07/24 صغرا زمانی اصفهان 9130***955 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
10 95/07/24 علی شقاقی زاد تهران 9198***534 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
11 95/07/24 فاطمه نادری شورایی زنجان 9191***010 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
12 95/07/24 بهاره خامنه تهران 9903***767 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
13 95/07/24 احمد معماری فارس 9176***103 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
14 95/07/24 سبز علی عباسی فارس 9178***515 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف

راهبر