اسامی برنده مرحله چها و سوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی " کاربران سامانه یک

اسامی برنده مرحله چهل و سوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی " کاربران سامانه یک
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
۱ 98/02/03 علی دهقان پور تهران 960***912 بیست میلیون تومان
۲ 98/02/03 سمیه طاصیدی چهارمحال و بختیاری 174***913 بیست میلیون تومان
۳ 98/02/03 احمد حق شناس اصفهان 553***990 بیست میلیون تومان
۴ 98/02/03 منصور اسکانی تهران 391***919 بیست میلیون تومان
۵ 98/02/03 مرتضی شیخ دارائی 529***913 بیست میلیون تومان

راهبر