استان یزد

استان یزد
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72391053 3201401000 حسین رحیمی پور يزد 035 35233928 یزد - بل مطهری - روبروی بیمه نوین - جنب بیمه دانا
2 72391072 3201403000 وهاب پوربابايي يزد 035 37223535 یزد ابتدای بلوار آزادشهر سمت چپ مغازه 10
3 72391041 3206500001 خدیجهزارع مهرجردی ميبد 035 32324322 یزد شهرستان میبد خیابان امام خمینی روبروی سپه مرکزی

راهبر