استان زنجان

استان زنجان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 53208 2401401000 محسن ابراهیمی فرد زنجان 33463330 024 زنجان- خ بعثت - روبروی قنادی آیلار پ 80
2 53237 2401402000 شرکت ارتباط گستر صبا زنجان زنجان 33331787 024 خ بعثت چهارراه سعدی روبروی انتقال خون پ 61
3 53220 2405500005 مهدی قدیمی قیداری قیدار (خدابنده ) 34225828 024 قیدارمیدان امام حسین

راهبر