هدیه شتاب در پرداخت

1. معرفی سرویس

همراه اول به کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره هر ماه را تا 6 ام ماه بصورت غیرحضوری پرداخت نمایند، به انتخاب آنها یک روز مکالمه رایگان درون شبکه یا 75 امتیاز باشگاه فیروزه ای هدیه می دهد.

2.نحوه فعال سازی و برخورداری از طرح
 
 .کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره خود را تا پایان روز 6 ام ماه به صورت غیرحضوری پرداخت نمایند مشمول طرح می باشند.
 .هدیه مکالمه رایگان یا امتیاز باشگاه فیروزه ای به صورت اتوماتیک فعال نمی شود، لذا مشترکین مشمول طرح می بایست با شماره گیری یک کد، شخصاً هدیه مکالمه را فعال نمایند.
 .مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان همان ماه امکان فعال سازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان یا امتیاز باشگاه فیروزه ای را در روز دلخواه خواهند داشت.
 .این طرح بر روی کددستوری *10*115# تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت ارائه می شود.
 .مشترکین جهت فعال سازی هدیه شتاب در پرداخت می بایست در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه رایگان یا افزودن امتیاز باشگاه فیروزه ای را دارند، کد دستوری *10*115# را جهت فعال سازی شماره گیری نمایند.
 .راهنمای طرح بر روی کد دستوری *10*1159# قابل دسترسی است.
نحوه دریافت هدیه
درخواست کددستوری
فعالسازی ۲۴ ساعت مکالمه رایگان *10*1151#
فعالسازی ۷۵ امتیاز باشگاه فیروزه ای *10*1152#
دریافت راهنما *10*1159#
3. قوانین کلی
. هنگامی که مشترک قبض پایان دوره خود را تا 6 ام ماه و به صورت غیرحضوری پرداخت نماید،پیامکی دریافت می نمایند که طی آن اعلام می شود وی مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت شده است.
 .طی این پیامک مهلت زمانیکه مشترک برای فعال نمودن هدیه خود فرصت دارد به وی اعلام می شود.
 .چنانچه مشترک پس ازتاریخ 6 ام هر ماه اقدام به پرداخت قبض پایان دوره خود نماید مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت نمی شود.
. مشترکین پس از فعال سازی هدیه یک روز مکالمه رایگان، به مدت 24 ساعت فرصت خواهند داشت که ازهدیه خود استفاده و آن را مصرف نمایند.

اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت سال 1393

راهبر