طرح اعتبار دهی

طرح اعتباردهی به مشترکین دائمی :

همراه اول با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب، اعتبار قطع میان دوره این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن ، امتیاز خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش می دهد. اعتبار قابل تخصیص به مشترکین عضو طرح، به صورت خودکار و هر 4 ماه یکبار بر اساس امتیاز خوش حسابی و سابقه کارکرد مشترکین بروز رسانی میگردد.

  • اعتبار تخصیص یافته، تنها در طول دوره و با هدف جلوگیری از قطع میاندوره قابل استفاده است و پرداخت قبض پایاندوره با هر مبلغی جهت جلوگیری از قطع پایاندوره ضروری می باشد. 
  • این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین ارائه می گردد.

امتیاز خوش حسابی :

امتیاز خوش حسابی مشترکین دائمی، در هر دوره و بر اساس سابقه قطع میاندوره و پایاندوره مشترکین و پرداخت به موقع صورتحساب  محاسبه میگردد. بر این اساس، هر یک از مشترکین دائمی امتیازی بین 0 تا 120 دریافت خواهد کرد.

  • امتیاز خوش حسابی یکی از فاکتورهای اصلی در اختصاص اعتبار قطع میاندوره برای مشترکین دائمی می باشد.
درگاه های ارتباطی
نوع درخواست کد دستوری *10*117#
اعتبار جاری من *10*117*0#
اعتبار قابل تخصیص *10*117*1#
فعالسازی *10*117*2#
لغو *10*117*3#
امتیاز خوش حسابی *10*117*4#

راهنما:

اعتبار جاری من : حد مجاز بدهی لحظه ای مشترک، شامل اعتبار قابل تخصیص (درصورت فعالسازی) و سایر ودایع مشترک می باشد.
اعتبار قابل تخصیص: مقداری است که بر اساس میزان مصرف و امتیاز خوش حسابی مشترک بصورت دوره ای تعیین و در صورت فعالسازی توسط مشترک به اعتبار جاری اضافه می شود.
فعالسازی: با انتخاب این گزینه، اعتبار قابل تخصیص به اعتبار جاری اضافه می شود.
لغو: با انتخاب این گزینه، اعتبار قابل تخصیص از اعتبار جاری کسر می شود.
امتیاز خوش حسابی: بر اساس رفتار پرداخت و سوابق احتمالی قطع بدهی و وصل مجدد مشترک به صورت دوره ای محاسبه می شود.