طرح اعتبار دهی

طرح اعتباردهی به مشترکین دائمی :

همراه اول با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب، اعتبار قطع میان دوره این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن، امتیاز خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش ­می دهد. اعتبار قطع میان دوره مشترکین عضو طرح، به صورت خودکار و هر 4 ماه یکبار بر اساس امتیاز خوش حسابی و سابقه کارکرد مشترکین به  روزرسانی میگردد.

  • اعتبار تخصیص یافته، تنها در طول دوره و با هدف جلوگیری از قطع میان دوره قابل استفاده است و پرداخت قبض پایان دوره با هر مبلغی جهت جلوگیری از قطع پایان دوره ضروری است. 
  • این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین ارائه می گردد.

مشمولین طرح :

مشترکین دائمی در صورت برخورداری از سابقه خوش حسابی و کافی بودن مبلغ قبوض پرداختی مشمول این طرح می شوند و پیامکی مبنی بر امکان عضویت در طرح برای آنها ارسال میگردد. در صورت پاسخ مثبت به پیامک افزایش اعتبار، این طرح بدون هیچگونه هزینه ای برای او فعال خواهد شد، اعتبار قطع میان دوره مشترک افزایش خواهد یافت.

امتیاز خوش حسابی :

امتیاز خوش حسابی مشترکین دائمی، در هر دوره و بر اساس سابقه قطع میان دوره و پایان دوره مشترکین و پرداخت به موقع صورتحساب  محاسبه میگردد. بر این اساس، هر یک از مشترکین دائمی امتیازی بین 0 تا 120 دریافت خواهد کرد.

  • امتیاز خوش حسابی یکی از فاکتورهای اصلی در اختصاص اعتبار قطع میان دوره برای مشترکین دائمی است.

درگاه های ارتباطی:

درگاه های ارتباطی
نوع درخواست پیامک به 9810+ کد دستوری *10*117#
مشاهده حداکثر اعتبار قابل تخصيص 1170 *10*1170#
بازگشت به اعتبار پایه 1171 *10*1171#
مشاهده سقف قطع مياندوره 1172 *10*1172#
مشاهده امتياز خوش حسابی 1173 *10*1173#