طرح اعتبار دهی

طرح اعتباردهی به مشترکین دائمی :

همراه اول با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب، اعتبار قطع میان دوره این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن ، امتیاز خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش می دهد. اعتبار قطع میاندوره مشترکین عضو طرح، به صورت خودکار و هر 4 ماه یکبار بر اساس امتیاز خوش حسابی و سابقه کارکرد مشترکین به  روز رسانی میگردد.

  • اعتبار تخصیص یافته، تنها در طول دوره و با هدف جلوگیری از قطع میاندوره قابل استفاده است و پرداخت قبض پایاندوره با هر مبلغی جهت جلوگیری از قطع پایاندوره ضروری می باشد. 
  • این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین ارائه می گردد.

امتیاز خوش حسابی :

امتیاز خوش حسابی مشترکین دائمی، در هر دوره و بر اساس سابقه قطع میاندوره و پایاندوره مشترکین و پرداخت به موقع صورتحساب  محاسبه میگردد. بر این اساس، هر یک از مشترکین دائمی امتیازی بین 0 تا 120 دریافت خواهد کرد.

  • امتیاز خوش حسابی یکی از فاکتورهای اصلی در اختصاص اعتبار قطع میاندوره برای مشترکین دائمی می باشد.
درگاه های ارتباطی
نوع درخواست کد دستوری *10*117#
مشاهده حداکثر اعتبار قابل تخصيص *10*1170#
مشاهده سقف قطع مياندوره *10*1172#
مشاهده امتياز خوش حسابی *10*1173#
افزایش سقف اعتبار میان دوره *10*1174#