جوایز و برندگان ستاره اول

اسامی برندگان قرعه کشی های ستاره اول
اسامی برنده مرحله چهل و نهم قرعه کشی " پژو 206 " کاربران سامانه یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و هشتم قرعه کشی " پژو 206 " کاربران سامانه یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و هفتم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و ششم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و پنجم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و چهارم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و سوم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و دوم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهل و یکم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه ستاره یک*1#
اسامی برنده مرحله چهلم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و نهم قرعه کشی "یکصد میلیون تومانی" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و هشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و هفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و ششم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و پنجم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و چهارم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و سوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و دوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی و یکم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سی ام قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و نهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست وهشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست وهفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و ششم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و پنجم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و چهارم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و سوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و دوم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیست و یکم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله بیستم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله نوزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله هجدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله هفدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله شانزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی "۱۴ کمک هزینه سفر به کربلا و نجف " کاربران سامانه*1#
اسامی برنده مرحله چهاردهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برنده مرحله سیزدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی "سکه طلا" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله یازدهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله دهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله نهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله هشتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله هفتم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله ششم قرعه کشی "یک دستگاه پژو 206" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله پنجم قرعه کشی "یک دستگاه آیپد مینی 3" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله چهارم قرعه کشی "یک دستگاه آیفون 6" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله سوم قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله دوم قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#
اسامی برندگان مرحله اول قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#

برندگان جوایز سلفی
نام نام خانوادگی
ثمین شیرانی
عیسی دلیر قره بلاغ
علی اکبر دانشور

جوایز مسابقه سلفی ستاره اول

  • نفر اول: یک دستگاه آیفون ۶ + سیم کارت همراه اول
  • نفر دوم: یک دستگاه آیپد مینی ۳ + سیم کارت همراه اول
  • نفر سوم: یک دستگاه مودم ۳G + سیم کارت همراه اول

راهبر