بسته های اینترنت نوترینو

بسته های نوترینو

بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

بسته های آلفا+ بسته های پرسرعت نوترینو هستند. این بسته ها با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند، مکالمه های صوتی و یا ویدیویی در بستر اینترنت انجام می دهند، از برنامه های صوتی و تصویری اینترنتی استفاده می کنند و یا تمایل به داشتن اینترنت با سرعت بالا را دارند می توانند از بسته­ های آلفا+ استفاده کنند. بسته های آلفا+ تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف مختلف دارند. جزئیات بسته های آلفا+ در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)

مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
روزانه هدیه شبانه
یک روزه دائمی/ اعتباری 1۰۰MB ۱۰۰MB ۱,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲11#
دائمی/ اعتباری 3۰۰MB ۳۰۰MB ۳,۵۰۰ تومان *۱۰۰*212#
دائمی/ اعتباری 1GB ۱GB ۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*213#
دائمی/ اعتباری 3GB ۳GB ۱۰,۰۰۰ تومان *۱۰۰*214#
هفت روزه دائمی/ اعتباری 1۰۰MB ۱۰۰MB ۲,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲۲1#
دائمی/ اعتباری 3۰۰MB ۳۰۰MB ۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲22#
دائمی/ اعتباری 1GB ۱GB ۱۰,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲2۳#
دائمی/ اعتباری 3GB ۳GB 13,500 تومان *۱۰۰*۲24#
سی روزه اعتباری 1۰۰MB ۱۰۰MB ۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲3۱#
اعتباری 3۰۰MB ۳۰۰MB ۷,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲3۲#
دائمی/ اعتباری 1GB ۱GB ۱۰,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲33#
دائمی/ اعتباری 2GB ۲GB ۱۲,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲34#
دائمی/ اعتباری 4GB ۴GB ۱۷,۰۰۰ تومان *100*235#

* سی روزه (ویژه)

 اعتباری 2GB - 11,5۰۰ تومان *100*236*121#
اعتباری 4GB - 14,9۰۰ تومان *100*236*122#
دائمی/ اعتباری 5GB - ۱5,۰۰۰ تومان *100*2367#
دائمی 6GB 1GB 19,9۰۰ تومان  *100*236*111#
اعتباری 7GB 1GB 21,9۰۰ تومان *100*236*123#
دائمی/ اعتباری 10GB

-

24,9۰۰ تومان *100*2368#
دائمی 15GB

-

35,۰۰۰ تومان *100*236*112#
دائمی 25GB

-

57,۰۰۰ تومان *100*236*113#
بسته های آلفا+ بلند مدت (جدید)
مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
روزانه هدیه شبانه روش فعالسازی در درگاه*۱۰۰# روش فعالسازی در درگاه*۱۰#

سه ماهه

دائمی/ اعتباری 5GB 0 22,000 تومان *۱۰۰*۲۴۱# *۱۰*۳۲۲۴۱#
دائمی/ اعتباری 8GB 0 ۳۲,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۲# *۱۰*۳۲۲۴۲#
دائمی/ اعتباری 10GB 0 35,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۳# *۱۰*۳۲۲۴۳#
دائمی/ اعتباری ۱۶GB 0 ۴۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۴# *۱۰*۳۲۲۴۴#
دائمی/ اعتباری 25GB 0 64,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۱# *۱۰*۳۲۲۴۵۱#
دائمی/ اعتباری 35GB 0 79,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۲# *۱۰*۳۲۲۴۵۲#
دائمی/ اعتباری 50GB 0 99,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۳# *۱۰*۳۲۲۴۵۳#
دائمی/ اعتباری 70GB 0 125,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۴# *۱۰*۳۲۲۴۵۴#

شش ماهه

دائمی/ اعتباری 10GB 0 38,000 تومان *۱۰۰*۲۵۱# *۱۰*۳۲۲۵۱#
دائمی/ اعتباری 20GB 0 59,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۲# *۱۰*۳۲۲۵۲#
دائمی/ اعتباری 35GB 0 99,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۳# *۱۰*۳۲۲۵۳#
دائمی/ اعتباری 50GB 0 119,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۴۱# *۱۰*۳۲۲۵۴۱#
دائمی/ اعتباری 70GB 0 149,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۴۲# *۱۰*۳۲۲۵۴۲#
دائمی/ اعتباری 90GB 0 164,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۴۳# *۱۰*۳۲۲۵۴۳#

یکساله

دائمی/ اعتباری 20GB 0 65,000 تومان *۱۰۰*۲۶۱# *۱۰*۳۲۲۶۱#
دائمی/ اعتباری 30GB 0 89,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۲# *۱۰*۳۲۲۶۲#
دائمی/ اعتباری 45GB 0 112,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۳# *۱۰*۳۲۲۶۳#
دائمی/ اعتباری 70GB 0 159,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۴# *۱۰*۳۲۲۶۴#
دائمی/ اعتباری 120GB 0 199,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۵# *10*32265#
جدول ۱- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)
یک روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۱۰۰MB
هدیه شبانه ۱۰۰MB
مبلغ قابل پرداخت ۱,۵۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۱۱#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۳۰۰MB
هدیه شبانه ۳۰۰MB
مبلغ قابل پرداخت ۳,۵۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۱۲#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۱GB
هدیه شبانه ۱GB
مبلغ قابل پرداخت ۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۱۳#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۳GB
هدیه شبانه ۳GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۰,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۱۴#
هفت روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۱۰۰MB
هدیه شبانه ۱۰۰MB
مبلغ قابل پرداخت ۲,۵۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۲۱#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۳۰۰MB
هدیه شبانه ۳۰۰MB
مبلغ قابل پرداخت ۵,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۲۲#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۱GB
هدیه شبانه ۱GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۰,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۲۳#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۳GB
هدیه شبانه ۳GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۳,۵۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۲۴#
سی روزه
1 اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه ۱۰۰MB
هدیه شبانه ۱۰۰MB
مبلغ قابل پرداخت ۴,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۱#
2 اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه ۳۰۰MB
هدیه شبانه ۳۰۰MB
مبلغ قابل پرداخت ۷,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۲#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۱GB
هدیه شبانه ۱GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۰,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۳#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۲GB
هدیه شبانه ۲GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۲,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۴#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۴GB
هدیه شبانه ۴GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۷,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۵#
*سی روزه (ویژه)
1 دائمی / اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه ۲GB
هدیه شبانه -
مبلغ قابل پرداخت ۱۱,۵۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۱#
2 دائمی / اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه ۴GB
هدیه شبانه -
مبلغ قابل پرداخت ۱۴,۹۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۲#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۵GB
هدیه شبانه -
مبلغ قابل پرداخت ۱۵,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶۷#
4 دائمی / اعتباری دائمی
حجم بسته روزانه ۶GB
هدیه شبانه ۱GB
مبلغ قابل پرداخت ۱۹,۹۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶*۱۱۱#
5 دائمی / اعتباری اعتباری
حجم بسته روزانه ۷GB
هدیه شبانه ۱GB
مبلغ قابل پرداخت ۲۱,۹۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶*۱۲۳#
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته روزانه ۱۰GB
هدیه شبانه -
مبلغ قابل پرداخت ۲۴,۹۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶۸#
7 دائمی / اعتباری دائمی
حجم بسته روزانه ۱۵GB
هدیه شبانه -
مبلغ قابل پرداخت ۳۵,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶*۱۱۲#
8 دائمی / اعتباری دائمی
حجم بسته روزانه ۲۵GB
هدیه شبانه -
مبلغ قابل پرداخت ۵۷,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی *۱۰۰*۲۳۶*۱۱۳#
بسته های آلفا+ بلند مدت (جدید)
سه ماهه
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه ۵GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۲۲,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *100*241#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۱#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه ۸GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۳۲,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۲#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۲#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 35,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۳#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۳#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 16GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 44,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۴#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۴#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 25GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 64,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۵۱#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۵۱#
6 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه ۳۵GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۷۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۵۲#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۵۲#
7 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه ۵0GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۹۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۵۳#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۵۳#
8 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۴۵۴#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۴۵۴#
شش ماهه
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 10GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۳۸,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۵۱#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۵۱#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 20GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۵۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۵۲#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۵۲#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 35GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 99,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۵۳#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۵۳#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 50GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 119,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۵۴۱#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۵۴۱#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۵۴۲#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۵۴۲#
6 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 90GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۱۶۴,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۵۴۳#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۵۴۳#
یکساله
1 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 20GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۶۵,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۶۱#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۶۱#
2 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 30GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۸۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۶۲#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۶۲#
3 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 45GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت 112,000 تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۶۳#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۶۳#
4 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 70GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۱۵۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۶۴#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۶۴#
5 دائمی/ اعتباری دائمی/ اعتباری
حجم بسته روزانه 120GB
هدیه شبانه 0
مبلغ قابل پرداخت ۱۹۹,۰۰۰ تومان
روش فعالسازی روش فعالسازی در درگاه *۱۰۰# *۱۰۰*۲۶۵#
روش فعالسازی در درگاه *۱۰# *۱۰*۳۲۲۶۵#

 • جدول 1-بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

 •  برخی از بسته های آلفا+ به همان میزان ترافیک خریداری شده (قابل مصرف در طول شبانه روز)، دارای ترافیک هدیه شبانه نیز هستند (قابل مصرف در بازه زمانی ۲ الی ۷ بامداد). برای مثال بسته ماهانه ۳۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت هدیه شبانه، علاوه بر ۳۰۰ مگابایت ترافیک خریداری شده، ۳۰۰ مگابایت نیز ترافیک هدیه دارد که در ساعات شب(۲ الی ۷ بامداد) قابل استفاده می باشد.

 •  در صورتی که حجم شبانه بسته تمام شده باشد و مشترک در بازه زمانی شب (۲ تا ۷ بامداد) از نوترینو استفاده نماید، ترافیک مصرفی از حجم شبانه روزی وی کاسته خواهد شد.

 •  بسته های آلفا+ بلند مدت (جدید) دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.

 •  هزینه خرید بسته های بلند مدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.

  برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 •  ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

 • توجه : بسته هایی که با عنوان 30 روزه ویژه مشخص شده اند، از تاریخ 5 تیر ماه 1396 تا اطلاع ثانوی ارائه می شوند.

 • بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

  به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ 2 دی ماه 96 ارائه می‌شود.

 • برای مشاهده لیست بسته ها به همراه قیمت و روش فعالسازی به لینک https://www.mci.ir/notrino-plans-new-customers مراجعه نمایید.

 • بسته

 •  سه مورد از بسته های آلفا+ علاوه بر هدیه شبانه، دارای ترافیک هدیه وای فای اول (قابل استفاده در نقاط تحت پوشش وای فای اول) به میزان ترافیک روزانه می باشند. برای مثال بسته ماهانه ۱+۱ ، علاوه بر ۱ گیگابایت ترافیک خریداری شده، دارای ۱ گیگابایت ترافیک هدیه شبانه و نیز ۱ گیگا بایت هدیه وای فای اول می باشد.

 •  حجم وای فای اول هر بسته تنها در نقاط تحت پوشش وای فای اول و با اتصال به شبکه بی سیم WiFiAval امکانپذیر می باشد.

 •  برای مشاهده نقاط تحت پوشش وای فای اول به www.mci.ir/wifiaval مراجعه نمایید.

بسته ۴ گیگابایت( ۲گیگ +۲ گیگ هدیه شبانه) (ویژه با شرایط ) پیشنهاد ویژه نوترینو به مشترکان با قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان برای مدت محدود است.

مشترک گرامی، شما با خرید این بسته از پیشنهاد ویژه همراه اول که در مدت محدود ارائه می شود بهره­ مند خواهید شد. به مدت محدود، این بسته اینترنتی برای همراهان وفادار با تخفیف ۳ هزار تومانی و معادل ۱۲ هزار تومان ارائه می شود. از آنجا که ارزش واقعی این بسته ۱۵ هزار تومان است، اگر مشترک قصد ترک اپراتور را داشته باشد باید مجموع تخفیفات آن را به منظور تسویه حساب با اپراتور پرداخت کند.

بسته های آلفا+ شبانه (با حجم محدود)

بسته‌های آلفا+ شبانه، بسته های پرسرعت نوترینو هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده شبانه در بازه زمانی ۲ الی ۷ بامداد طراحی شده اند.

جدول 2- بسته‌های آلفا+ شبانه(با حجم محدود)
بسته‌ های شبانه میزان حجم قیمت (تومان) کد دستوری فعالسازی
یک روزه ۹۰۰ مگابایت ۹۰۰ تومان *100*271#
هفت روزه ۱۰ گیگا بایت ۴,۵۰۰ تومان *100*272#
سی روزه ۲۲ گیگا بایت ۹,۰۰۰ تومان *100*273#

اتمام بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

 1. ۱.پایان مدت اعتبار بسته
 2. ۲.پایان حجم شبانه ­روزی بسته (حتی اگر هدیه شبانه باقی مانده باشد)

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

 1. ۱.تمدید خودکار زمانی: این قابلیت مربوط به بسته­ های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+ می باشد که پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند. مشترکین می­ توانند با ارسال کد دستوری *۱۰۰*8# تمدید خودکار را لغو کنند.
 2. ۲.تمدید خودکار حجمی: با اتمام حجم روزانه بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری*100*8# تمدید خودکار را لغو کنند.

توجه: بسته های یک روزه و هفت روزه دیتا فاقد تمدید خودکار (حجمی و زمانی) است.

 1. ۳.تعرفه عادی: در صورتی که بسته به اتمام برسد و تمدید خودکار زمانی یا حجمی اتفاق نیافتد، مصارف آتی اینترنت مشترک طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی ۰.۴ ریال ۰.2 ریال
سیم کارت اعتباری ۰.۶ ریال ۰.3 ریال

 برای مشاهده لیست صفحات منتخب به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

رزرو بسته

در صورتی که مشترکی بسته­ ی فعال آلفا+ داشته باشد، اگر اقدام به فعالسازی بسته­ ی دیگری نماید، بسته­ ی جدید برای وی رزرو می­ گردد. به این معنی که پس از پایان بسته فعلی، در هنگام تمدید حجمی یا زمانی، بسته­ ی رزرو برای وی فعال خواهد شد. بسته رزرو یک قابلیت جدید است که به مشترک امکان می دهد بسته­ ی بعدی خود را از قبل مشخص کند تا تمدید با بسته­ ی دلخواه صورت پذیرد.

نکات اصلی در خصوص رزرو بسته :

مبلغ بسته رزرو در هنگام فعالسازی به حساب مشترکین دائمی منظور شده و یا از میزان اعتبار مشترکین اعتباری کم می ­شود.

لازم به ذکر است که علاوه بر امکان رزرو بسته، می توان بسته رزرو شده را تغییر و یا حذف نمود. جهت تغییر بسته رزرو کافی است تا مجددا از طریق کد دستوری *100# بسته دیگری را خریداری کرد و جهت لغو رزرو باید از کد دستوری *۱۰۰*8# استفاده نمود.

روش های خرید و پرداخت:

روش خرید و پرداخت هر یک از بسته ها در جدول زیر شرح داده شده است:

مشاهده و خرید بسته ها
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی
۰۰۹۸۱۰
یا
۹۸۱۰+
سامانه پیامکی ۸۰۸۰ حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*32#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
شماره گیری
*100#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
ارسال عدد ۳۲ لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
ارسال عدد ۳۲ لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس
my.mci.ir
مشاهده و انتخاب بسته موردنظر
روش پرداخت
مشترکین دائمی مشترکین اعتباری
اضافه شدن مبلغ بسته به قبض مشترک

-کسر مبلغ بسته از اعتبار مشترک

- برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد.

خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول(*1#)
خرید بسته نوترینو به صورت مستقیم خرید بسته نوترینو برای دیگران
-تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *1# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی - خرید برای اعضا خانواده و نزدیکان
- خرید برای خود مشترک جهت استفاده روی دستگاههایی مانند تبلت

برای مشاهده جزییات خرید بسته های اینترنت از*1# به این صفحه مراجعه کنید.

اطلاع از وضعیت بسته:

مشترکین می توانند با استفاده از روش های ذیل از وضعیت بسته خود، حجم باقی مانده، مهلت اعتبار و همچنین بسته رزرو خود اطلاع پیدا کنند:

اطلاع از وضعیت بسته
سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی ۱۰ سامانه پیامکی ۸۰۸۰ حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*320# شماره گیری *100*0# ارسال عدد ۳۲۰ لاتين ارسال عدد ۰ لاتين مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس my.mci.ir قسمت گزارش مصرف

بسته های نوترینو

بسته های نامحدود شبانه

بسته‌های نامحدود شبانه، بسته های یک روزه، یک هفته و یک ماهه نوترینو با سرعت بدون مرز، با حجم نامحدود هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده در ساعات مشخصی از شبانه روز ارائه می شوند.

بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه مدت زمان اعتبار بسته نامحدود کد دستوری فعال سازی قیمت سیاست مصرف منصفانه
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) ۱ روز از ۲ تا ۷ بامداد *1000*2211# 2,500 تومان 20 گیگابایت
۱ روز از 1  بامداد تا 11 صبح *1000*2212# 5,000 تومان 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) 7 روز از ۲ تا ۷ بامداد *1000*2221# 7,000 تومان 60 گیگابایت
7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2222# 14,000 تومان 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) 30 روز از ۲ تا ۷ بامداد *1000*2231# 14,500 تومان 180 گیگابایت
30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح *1000*2232# 29,000 تومان 450 گیگابایت
بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه: اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه)
1 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2211#
قیمت 2,500 تومان
سیاست مصرف منصفانه 20 گیگابایت
2 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 1 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2212#
قیمت 5,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 50 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته)
3 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2221#
قیمت 7,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 60 گیگابایت
4 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 7 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2222#
قیمت 14,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 150 گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه)
5 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 2 تا 7 بامداد
کد دستوری فعال سازی *1000*2231#
قیمت 14,500 تومان
سیاست مصرف منصفانه 180 گیگابایت
6 مدت زمان اعتبار بسته نامحدود 30 روز از 1 بامداد تا 11 صبح
کد دستوری فعال سازی *1000*2232#
قیمت 29,000 تومان
سیاست مصرف منصفانه 450 گیگابایت

این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می­ باشد.

لازم بذکر است بسته­ های نامحدود شبانه فاقد رزرو خودکار هستند.

کلیه بسته های نامحدود شبانه، دارای مصرف منصفانه مطابق با جدول بالا می باشند.

مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته نامحدود شبانه را فعال نماید.

در صورتیکه مشترک یکی از بسته های آلفا+ را همزمان با بسته نامحدود شبانه فعال کرده باشد، در ساعات شبانه، اولویت مصرف با بسته اینترنت نامحدود خواهد بود.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

سایر کدهای دستوری مربوط به این بسته­ ها در جدول زیر آمده است:

سرویس کد دستوری (USSD)
اینترنت نامحدود *1000*22#
استعلام *1000*0#
راهنما *1000*9#

USSDدرختواره کدهای

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

هر كسى بسته ى خودشو داره!